Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 5 oktober 2016
Postcode en huisnummer:
4891

Besluit omgevingsvergunning Pater Taksweg 3 te Rijsbergen

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend.

het vervallen van de commerciële congresfunctie en de uitbreiding van de maatschappelijke functie met zelfstandige huisvesting van 17 zorgbehoevende personen aan de Pater Taksweg 3 te Rijsbergen.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan de activiteiten hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo de vergunning verleend met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan vanaf één dag na publicatie gedurende zes weken worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert tevens bekend dat er geen zienswijzen bij hen naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.