Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 23 september 2016

[ Wijziging CAR-UWO (DB 12-09-2016) ]

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 12 september 2016

Agendapunt : 11

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 15/24 F

 

 Advies bestuurssecretariaat:

 Datum: 7 september 2016

 

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 14 juli 2016 met het kenmerk ECWGO/U2015 02099 inzake de toepassing van hoofdstuk 3 CAR-UWO op het brandweerpersoneel (ingangsdatum: 1 januari 2016).

Over de bedoelde vaststelling is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire ligt voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijziging van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van 1 januari 2016.

 

Hoogachtend,

 Beslissing DB dd. 12 september 2016: Akkoord, cf. voorstel.