Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 14 september 2016
Postcode en huisnummer:
4885KM 9

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bedrijfswoning in een specifieke vorm van agrarische - plattelandswoning op de locatie Eendenkooistraat 9a te Achtmaal.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) de functieaanduiding te wijzigen van de functieaanduiding "bedrijfswoning" naar de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarische plattelandswoning".

Locatie

Eendenkooistraat 9a te Achtmaal.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.