Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021Verkeersbesluit reserveren 6 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op 3 bestaande laadlocaties in de gemeente Zundert

KENMERK: Z21-003846

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

En vanuit het volgende belang van artikel 4 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

Is het gewenst om voor 3 (bestaande) laadpalen in de gemeente Zundert 6 parkeerplaatsen te reserveren, namelijk het Oranjeplein en Hofdreef te Zundert en de Gommersstraat te Rijsbergen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op 28 februari 2012 hebben besloten om 3 locaties aan te wijzen voor het plaatsen van laadpalen: Oranjeplein en Hofdreef te Zundert en de hoek Gommersstraat-Laguitensebaan te Rijsbergen;

• voor het plaatsen van deze laadpalen weliswaar een verkeersbesluit is opgesteld, maar dat dit besluit niet is bekendgemaakt conform artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• er voor iedere locatie in beginsel één parkeerplaats was gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

• het aantal elektrische auto´s en de behoefte aan laadpalen sindsdien is toegenomen;

• daarom in 2018 via een verkeersbesluit (Staatscourant 2018, nr. 59252) een extra parkeerplaats op het Oranjeplein is gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

• de exploitant van de laadpalen aangeeft dat ook de andere laadpalen goed worden gebruikt;

• gemeente Zundert zich inzet om het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen uit te breiden en daarmee het elektrisch rijden stimuleert;

• het wenselijk is om op alle drie locaties 2 parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;

• de genoemde locaties in beheer en eigendom zijn bij de gemeente Zundert;

• op basis van het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit gemandateerd is aan de directeur ;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 13 juli 2021 positief advies gegeven;

BESLUIT

1. Het aanwijzen van 6 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op drie bestaande laadlocaties zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ´Lijst laadlocaties´;

2. Om bovenstaande reden de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) te plaatsen met onderbord ´alleen voor opladen elektrische voertuigen´, alsmede met onderbord OB504 (neerwijzende pijlen).

 

Zundert, 20 juli 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

Directeur

 

BIJLAGE

Bijlage 1: Lijst laadlocaties

De gemeente Zundert heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen parkeerplaatsen te reserveren op de volgende locaties:

1. Reserveren 2 parkeerplaatsen ter hoogte van het Oranjeplein, Molenstraat 137 te Zundert

2. Reserveren 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Hofdreef 32 te Zundert

3. Reserveren 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Gommersstraat 79 te Rijsbergen

Bron afbeeldingen: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO.

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen. U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken.

U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.