Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021Verkeersbesluit aanwijzen gereserveerde parkeerplaats politievoertuig aan de Markt te Zundert

KENMERK: Z21-003844

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om aan de Markt te Zundert een parkeerplaats te reserveren voor een politievoertuig, zodat de politie in geval van spoedeisende situaties snel kan uitrukken.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• de politie sinds 2015 een ruimte huurt in het raadhuis te Zundert, gelegen aan de Markt 1;

• gemeente Zundert en de politie zijn overeengekomen dat de politie gebruik mag maken van een aangewezen parkeerplaats in de openbare ruimte;

• er nog geen parkeerplaats is aangewezen;

• de politie in de bestaande situatie regelmatig op het marktplein voor het raadhuis parkeert;

• de politie hiermee enerzijds haar aanwezigheid op het raadhuis benadrukt, maar daarmee anderzijds een verkeerd signaal afgeeft, omdat het niet is toegestaan om op het marktplein te parkeren;

• het wenselijk is om een openbare parkeerplaats in de buurt van het raadhuis te reserveren voor een politievoertuig, zodat de politie in het geval van spoedeisende situaties snel kan uitrukken;

• de parkeerplaats ten zuidwesten van het raadhuis hiervoor het meest geschikt is;de Markt in beheer en eigendom is van de gemeente Zundert;

• op basis van het "Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020" de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit gemandateerd is aan de directeur;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 13 juli 2021 positief advies gegeven;

BESLUIT

1. De openbare parkeerplaats aan de Markt, ten zuidwesten van de ingang van het raadhuis aan Markt 1, te reserveren voor een politievoertuig, door plaatsing van bord E8L (parkeergelegenheid voor politie) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

2. Deze maatregel uit te voeren zoals weergegeven op de situatietekening met kenmerk ZD21033855.

 

Zundert, 20 juli 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

Directeur

 

BIJLAGE

Situatie met kenmerk ZD21033855.

De openbare parkeerplaats aan de Markt, ten zuidwesten van de ingang van het raadhuis aan Markt 1 reserveren voor een politievoertuig, door plaatsing van bord E8L (parkeergelegenheid voor politie) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Bron afbeelding: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO.

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.