31 maart 2022

Op woensdagavond 30 maart zijn de 19 gemeenteraadsleden van de gemeente Zundert geïnstalleerd tijdens een speciale Raadsvergadering. Van de 19 raadsleden zijn er 7 nieuw. Alle leden legden de belofte of eed af, onder het toeziend oog van familie en vrienden.

De gemeenteraad bestaat uit de volgende personen:
Voor ONPL:  Lieke Michielsen, Jos Willemsen, Ellie Kools, Johan Vissers, Roy Doomen.
Voor het CDA: Jacqueline Aarts, Lotte Gommers, Wesley van Steen, Jan Aarts. 
Voor de VVD: Rachel Oostvogels, Gert-Jan Paulussen, Floor Vreijsen.
Voor Dorpsbelangen: Johan de Beer en René de Bruijn.
Voor D66: Take de Beer, Freek de Bruijn.
En voor LP: Piet Geerts, Geert Aerts,  OPZ: André Gulden.

 

Burgemeester wenst de gemeenteraad veel goeds en wijsheid voor de raadsperiode

Dit deed ze tijdens een toespraak aan de raad. Ook sprak ze over de rol van een gemeenteraadslid als volksvertegenwoordiger. ‘Raadsleden vertegenwoordigen alle inwoners van de gemeente Zundert. U bent er voor iedereen, u bent er om alle belangen in onze gemeente te vertegenwoordigen en te wegen.’ De gehele toespraak leest u onder aan het bericht.

 

Kunstwerken Koning en Koningin onthult

Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad zijn ook de nieuwe portretten van het Koningspaar onthuld. Mieke van Zundert maakte de levensgrootte portretten voor de raadzaal van de gemeente Zundert.

 

Toespraak burgemeester Joyce Vermue aan nieuwe gemeenteraad

 

Beste raadsleden,

 

U hebt allemaal uw raadszetel voor de komende vier jaar ingenomen. Van harte welkom! U vormt met elkaar de gemeenteraad van onze gemeente Zundert voor de komende vier jaar.

 

Als raadslid vertegenwoordigt u alle inwoners van de gemeente Zundert. Artikel 7 van onze Gemeentewet zegt dit expliciet. Zowel inwoners die van zich laten horen als inwoners die stil zijn. Inwoners die in al onze kernen wonen: Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert wonen en wij zijn er voor inwoners die in het buitengebied wonen. Inwoners die jong en oud zijn, inwoners die zelfredzaam zijn of ondersteuning nodig hebben, ongeacht hun herkomst politieke voorkeur of persoonlijke opvattingen.

U bent er voor iedereen, u bent er om alle belangen in onze gemeente te vertegenwoordigen en te wegen.

 

En samen met het College van Burgemeester & Wethouders vormen wij het gemeentebestuur van onze gemeente. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor hoe inwoners het bestuur van onze gemeente beleven. Bij alles wat we in de gemeente Zundert doen is het van belang ons af te vragen hoe we inwoners betrekken, hoe we hen faciliteren en hoe we uitleg geven over wat met hun inbreng gedaan wordt.

 

Uitnodigend besturen houdt in dat we initiatieven aanmoedigen, uitlokken en dat we op pad gaan. Dat we samen zorgen dat anderen weten dat ze welkom bij ons zijn met ideeën en initiatieven, dat ze weten waar ze dan moeten zijn en dat er gezorgd wordt voor een warm onthaal. Maar ook dat we duidelijk zijn over wat we van elkaar verwachten  en helder zijn als iets niet mogelijk is of nog beter: dat we aangeven wat nodig is om het wel mogelijk te maken.

 

Als we willen dat inwoners betrokken zijn bij ons gemeentebestuur dan vraagt dit om het op een toegankelijke wijze verantwoorden van de keuzes die in onze gemeente gemaakt worden en de resultaten die behaald zijn.

Dan vraagt dit om het gezamenlijk staan voor onze democratische principes. Na een scherp debat debat op de inhoud waarin u wellicht van mening verschilt blijven we gezamenlijk staan voor de democratische besluiten die genomen worden in deze raadzaal.

En tot slot inwoners en gemeentebestuur dichter bij elkaar brengen vraagt om goede omgangsvormen. 

Dat vraagt om begrip voor elkaars rol en positie en om vertrouwen over en weer.

 

Integriteit is geen vaststaand begrip. Het is gebaat bij openheid, het bespreken van dilemma’s en het ontwikkelen van hoe onze mores is als gemeenteraad. Zowel binnen als buiten de raadsvergaderingen. Die mores, hoe wij met elkaar omgaan, bepaalt u zelf.

 

Integer besturen gaat immers om meer dan alleen de naleving van wet- en regelgeving. In de kern gaat het om onze houding en gedrag, om het goede doen, ook als niemand kijkt, en om ons bewustzijn bij risico's en kwetsbaarheden.

 

Daar blijven we vier jaar lang met elkaar over in gesprek en daar zijn we al mee gestart. Samen met onze griffier heb ik u de afgelopen week allemaal uitgenodigd om met elkaar het ‘goede gesprek’ te hebben over dilemma’s die u in uw rol als raadslid tegen kan komen en welk bewustzijn dit van u vraagt zowel in uw rol als raadslid als in uw persoonlijke situatie. Ik wil u voor deze gesprekken ontzettend bedanken. Wij hebben ze als waardevol ervaren en een positieve aftrap voor de komende vier jaar. 

 

Misschien wat ‘stichtelijke woorden’ zo aan het begin van een raadsperiode, maar het past bij mijn rol als uw voorzitter en bij het moment waarin we ons bevinden zo aan de start van deze periode.

 

Laten we te midden van deze woorden vooral niet vergeten dat het raadslidmaatschap bovenal een voorrecht en bijzonder mooi is om te doen. Er wacht u een leuk en afwisselend startprogramma. Een kennismaking met uw rechten, diverse rollen als raadslid, een kennismaking met de organisatie en tal van andere onderwerpen die uw raadslidmaatschap raken, maar laat het vooral ook een nadere kennismaking met elkaar zijn. 

 

Vorige week tijdens het afscheid van de vorige gemeenteraad gaf nog één van onze afscheid nemende raadsleden aan dat hij regelmatig de vraag heeft gehad waar je in hemelsnaam raadslid zou willen zijn?: “Maar ik zou het iedereen aanbevelen”, was zijn volmondige antwoord! Hoe mooi is het als je na afronding van 12 jaar raadslidmaatschap er zo op terug kan kijken. Ik gun het u allemaal.

 

Kortom ik wens u voor de komende vier jaar alle goeds en wijsheid bij uw belangrijke werk als volksvertegenwoordiger. Ik wil graag in de komende maanden met ieder van u persoonlijk op pad. Of we elkaar nu al wat langer kennen of dat u nieuw bent als raadslid. Ik spreek graag aan het begin van deze nieuwe raadsperiode met iedereen afzonderlijk af! Neem me mee naar een plek in onze gemeente die u mij graag laat zien, die iets over uw drijfveren zegt.  Ik kijk uit naar onze ontmoetingen.

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd en op naar een hele mooie raadsperiode!