20 april 2022

'Een goed begin is het halve werk'. Met deze zegswijze presenteert de Rekenkamercommissie Zundert het eindrapport van het onderzoek naar 'Majeure Projecten'.

Beleidskaders, de praktijk van rolneming van de gemeente bij grote (majeure) bouwprojecten en financiële componen-ten zijn onderzocht door de rekenkamercommissie. Het doel was de gemeenteraad handvatten te bieden voor kwali-teitsverbeteringen ten behoeve van toekomstige bouwprojecten. Het onderzoek diende niet om terug te kijken en af te rekenen maar juist om te leren door te doen. De wijze woorden van Elon Musk indachtig: “if things are not failing, you are not innovating enough”; niets is leerzamer dan het maken en snel corrigeren van fouten.

De belangrijkste onderzoeksvraag luidde: welke lessen zijn te leren uit de ontwikkeling en realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) Rijsbergen en de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Achtmaal met het oog op toekomstige soortgelijke projecten. Deze hoofdvraag is beantwoord aan de hand van een achttal geformuleerde deelvragen.

Uit de gesprekken en de bestudering van de twee casussen komt het beeld naar voren dat de gemeente Zundert zijn majeure projecten goed beheerst. Er is geen sprake van grote budgetoverschrijdingen en als zich afwijkingen voordoen worden ze tijdig met de gemeenteraad besproken. Per saldo zijn beide bestudeerde projecten binnen de financiële budgetten gerealiseerd en zijn deeloverschrijdingen binnen het totaal opgevangen. Ook worden de gestelde doelen, soms na enige bijstelling als gevolg van budgettaire beperkingen, gerealiseerd. Mede op grond van de aanbevelingen van een eerder onderzoek bestaat er intussen een werkend en lerend systeem voor projectmanagement. Het inkoop-beleid voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De rekenkamercommissie heeft in dit onderzoek geen grote afwijkingen vastgesteld.

Het eindrapport bevat conclusies. Aan de hand van deze conclusies doet de rekenkamercommissie (kort samengevat) een drietal aanbevelingen aan de gemeenteraad:
1. Stel een beleidskader op voor grote projecten zodat de raad proactief bij de voortgang van majeure projecten wordt betrokken. Formuleer als onderdeel van het raadsakkoord en de daarin opgenomen strategische pro-jectplanning een beleidskader voor deze projecten op. Te beginnen met het raadsakkoord 2022-2026.
2. Bepaal eerst wat de doelstelling van een project is, voor een budget wordt geraamd. Neem in de financiële verordening 2022 een werkwijze begroten grote projecten op. Zorg dat die werkwijze voldoende speelruimte bevat om veranderingen op te kunnen vangen zonder het budgetrecht van de raad aan te tasten.
3. Geef de raad gelegenheid om aan de voorkant te sturen. Wijzig in 2022 het format voor projectleiders om een projectplan op te stellen. Neem een startparagraaf op waarmee de gemeenteraad de kaders vaststelt inclusief tussentijdse doelen, mijlpalen en kritische prestatie indicatoren.

Het college heeft een bestuurlijke reactie gegeven over de nota van bevindingen. Deze reactie is integraal aan het eindrapport toegevoegd.