Ontwerp-beleid Vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Zundert 2018-2022

Ontwerp-beleid Vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Zundert 2018-2022.

Burgemeester en wethouders van Zundert zijn voornemens een nieuw Vergunningverlening toezicht en handhavingsbeleid vast te stellen. Het document bevat het beleidskader voor alle VTH-taken die vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en Bijzondere Wetten (BW). Het beleid is ontwikkeld samen met de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Halderberge. De samenwerking is er op gericht om te komen tot een gezamenlijk beleid met een colour local per gemeente. Het beleid beschrijft de gemeentelijke prioriteiten, doelen en instrumenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Dit ontwerp-beleidsdocument ligt vanaf 14 december 2017 t/m 11 januari 2018 ter inzage.

U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen van de beleidsregels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte te bereiken via telefoonnummer 076 - 599 56 00.

 

Ingeklapt