Versoepelde maatregelen buitensport

Vanaf 11 mei is het voor groepen in alle leeftijden toegestaan om buiten te sporten, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Hierbij geldt: geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.


Wat betekent dit voor de Zundertse sportverenigingen?

We begrijpen dat dit vragen oproept en weten dat er al met veel creativiteit gewerkt wordt aan de mogelijkheden om met activiteiten van start te gaan. Een aantal sportverenigingen hebben ons al weten te vinden.

Wij vragen u om de regie te pakken. U heeft de kennis en kunde in huis om volgens de regels die gelden buitensport aan te bieden voor deze doelgroepen. We proberen u hierin maximaal te ondersteunen en te faciliteren. 

Ingeklapt

Binnensport

Update 27 mei 

Waarschijnlijk mogen sportscholen en sportkantines op 1 juli open. Het Outbreak Management Team moet hier nog wel akkoord voor geven.

Ingeklapt

Veelgestelde vragen

Uit de inventarisatie komt naar voren dat sportverenigingen de volgende vragen hebben:

  1. Hoe moeten sportverenigingen omgaan met het innen van contributie bij de leden?
  2. Hoe moeten sportverenigingen omgaan met uitbetalen van vrijwilligers?
  3. Hoe gaat de gemeente om met gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen?
  4. Hoe gaat de gemeente om met de huur die sportverenigingen betalen voor gebruik van binnensportaccommodaties?
  5. Hoe gaat de gemeente om met de vergoeding die sportverenigingen betalen voor het gebruik van buitensportaccommodaties?
  6. Hoe gaat de gemeente om met het voorschot dat sportverenigingen betalen voor de  energielasten van buitensportaccommodaties?

Op deze pagina kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vinden. Deze pagina wordt de komende periode, indien nodig, geüpdatet.

Ingeklapt

Antwoorden

1. Hoe moeten sportverenigingen omgaan met het innen van contributie bij de leden?

De NOC*NSF geeft op de website aan hoe verenigingen om moeten gaan met vragen over de contributie. Het NOC*NSF zegt hierover het volgende:

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan afwijken (via een reglement is niet voldoende!). Verenigingen kunnen dan bijvoorbeeld een ‘noodfonds’ in richten voor leden die hun contributieverplichtingen niet na kunnen komen. Zo kan de club wel solidair zijn met mensen die nu hard getroffen worden. Staat er niets in de statuten overleg dan met een jurist een en ander is ook afhankelijk van de financiële positie van de vereniging. Tip: kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. Neem bij twijfel contact op met een jurist.

 

2. Hoe moeten sportverenigingen omgaan met uitbetalen van vrijwilligers?

De NOC*NSF geeft op de website aan hoe verenigingen om moeten gaan met vragen over over het doorbetalen van vrijwilligers en trainers. Het NOC*NSF zegt hierover het volgende:

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daarover is te vinden op de website van Netwerk in de sport. Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

 

3. Hoe gaat de gemeente om met gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen?

Vanwege de huidige maatregelen omtrent het corona-virus zijn veel subsidieontvangers niet in staat om hun gesubsidieerde activiteiten door te laten gaan. De subsidieontvangers zijn gehouden aan de richtlijnen van het RIVM omtrent het corona-virus. Als gevolg van deze richtlijnen zijn veel organisaties genoodzaakt hun activiteiten uit te stellen of te annuleren. De komst van het corona-virus en alle gevolgen daarvan had niemand kunnen voorzien. Het niet doorgaan van de activiteiten is dan ook niet te wijten aan enige vorm van nalatigheid van de subsidieontvangers, maar is overmacht. In deze zware tijden is het enorm belangrijk dat we samen proberen de sociale basis in stand houden.

Daarom heeft het college van B&W besloten af te zien van de mogelijkheid om (een gedeelte van) de subsidie 2020 terug te vorderen wanneer subsidieontvangers niet aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen vanwege de gevolgen van de corona-crisis.

 

4. Hoe gaat de gemeente om met de huur die sportverenigingen betalen voor gebruik van binnensportaccommodaties?

Op dit moment zijn de gemeentelijke gymzalen en sporthallen tot in ieder geval 28 april gesloten. Tot het moment dat de richtlijnen van het RIVM aangeven dat de deuren weer open kunnen, blijven ze gesloten. Zolang de gymzaal en sporthallen zijn gesloten, zijn alle reserveringen kosteloos geannuleerd.

 

5. Hoe gaat de gemeente om met de vergoeding die sportverenigingen betalen voor het gebruik van buitensportaccommodaties?

Buitensportverenigingen betalen een gebruiksvergoeding voor de accommodaties die zij in gebruik hebben. De voorschotfacturen 2020 worden in mei/juni verzonden waarbij de gemeente er rekening mee houdt dat de eerste vervaltermijn wordt opgeschort tot 1 september 2020. Vanaf september is de gemeente op dit moment van plan om de gebruiksvergoeding weer te innen. Voor september willen wij een besluit nemen over het al dan niet kwijtschelden van de gebruiksvergoeding over de periode dat de vereniging geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie. Hierover worden de sportverenigingen op een later moment geïnformeerd.

 

6. Hoe gaat de gemeente om met het voorschot dat sportverenigingen betalen voor de energielasten van buitensportaccommodaties?

Een aantal sportverenigingen op onze buitensportaccommodaties betaalt de energielasten via ons. Wij schorten het betalen van de maandelijkse voorschotten op tot 1 september. Bij de jaarlijkse afrekening de werkelijke energiekosten over 2020 wordt dit verrekend.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Hans van Kroonenburg (h.van.kroonenburg@zundert.nl) of Nikki Slokkers (n.slokkers@zundert.nl).

Ingeklapt