Wijzigingsplan

In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Zundert’ zijn diverse mogelijkheden opgenomen om een agrarische bestemming (agrarisch bouwvlak) te wijzigen. Hieronder staat een opsomming van die mogelijkheden. Er gelden per mogelijkheid verschillende randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het VAB-Loket kan u daarover prima informeren:

 • Hervestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf.
  Waaronder boomteeltbedrijven en (niet publieksgerichte) paardenhouderijen.
   
 • Agrarisch hulpbedrijf of agrarisch verwant bedrijf.
  Denk aan loonwerkbedrijven, dierenasiels, -klinieken, of -kennels, productiegebonden paardenhouderijen.
   
 • Overig niet-agrarisch bedrijf.
  Kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven in de milieucategorie 1 of 2 (max. 800 m2).
   
 • Statische opslag.
  Bijvoorbeeld een caravanstalling(max 1.000 m2).
   
 • Recreatie-bedrijf.
  Dagrecreatie met horeca. Horeca is niet de hoofdactiviteit.
   
 • Maatschappelijke functie.
  Bijvoorbeeld dagopvang zorgbehoevenden.
   
 • (burger-)Wonen.
  De meest voorkomende wijziging. Maximaal 200 m2 aan bijgebouwen bij de woning blijft bestaan. Alle overige bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Via een “sloopbonus regeling” mag soms iets meer blijven staan.
   
 • Plattelandswoning.
  Het agrarisch bedrijf wordt voortgezet, maar de voormalige bedrijfswoning mag voor burgerbewoning worden gebruikt (dus buiten het agrarisch bedrijf om).

Omdat het bestemmingsplan voor de nieuwe bestemming moet worden gewijzigd, geldt dat er een procedure moet worden gevolgd. Daarbij hoort een wijzigingsplan met “ruimtelijke onderbouwing”. Dat is een deskundigenrapport waaruit blijkt dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Vaak moeten bij dat rapport ook onderzoeken en berekeningen worden aangeleverd ter onderbouwing. Als dit alles akkoord is, dan kunnen burgemeester en wethouder de procedure starten. Voordat de bestemmingsplanwijziging helemaal rond is, duurt het meest 6 tot 9 maanden.

Ingeklapt

Wijzigingen die niet voldoen aan het bestemmingsplan

Heeft u plannen om uw VAB-locatie te wijzigen naar een bestemming die niet voldoet aan het bestemmingsplan? Dan zijn de volgende opties mogelijk.

Wijziging naar bestemming genoemd in het bestemmingsplan, maar aan de voorwaarden wordt niet voldaan.

Misschien wilt u wel gebruik maken van één van de andere functies zoals omschreven bij het wijzigingsplan, maar blijkt dat niet aan alle randvoorwaarden kan worden voldaan. Het VAB-Loket bekijkt dan – samen met u – of de gemeente tóch medewerking kan verlenen. Dat is per situatie verschillend en wordt per situatie apart beoordeeld.

Indien dit positief is, probeert de gemeente uw initatief maximaal te faciliteren. Er geldt dan een andere procedure dan bij de bestaande mogelijkheden (wijzigingsplan). De procedure is afhankelijk van een aantal zaken. We bespreken dat met u en samen kiezen we de meest geschikte procedure. Vaak is dat afhankelijk van snelheid en kosten. Houdt u er rekening mee dat de procedure meestal langer duurt dan bij een wijzigingsplan. De doorlooptijd kan 9 tot 12 maanden zijn. Ook in deze situatie geldt dat u rapportages, onderzoeken en berekeningen moet aanleveren.
 
U heeft een andere bestemming of functie voor ogen, die niet valt binnen de opsomming van de bestaande mogelijkheden.

In dit geval neemt u contact op met het VAB-loket. Samen bespreken we of uw ideeën levensvatbaar zijn en kijken we naar nieuwe oplossingen. Ook als uw idee niet past binnen het gemeentelijk beleid (of er is geen gemeentelijk beleid dat gaat over uw plan), zullen we het mogelijke doen om uw plan realiseerbaar te maken.
Indien de gemeente uw initiatief kan ondersteunen, volgt eerst een overleg-traject, bijvoorbeeld met de provincie, waterschap, uw omgeving of milieudienst. Als er voldoende draagvlak is, bespreken we met u hoe u uw plan kunt realiseren. Dit zal altijd maatwerk zijn. Bijvoorbeeld door een apart bestemmingsplan voor uw VAB-locatie. Houdt u rekening met minstens een jaar doorlooptijd.

Ingeklapt

Slopen van een VAB-locatie

Bij herbestemming van VAB-locaties is (gedeeltelijke) sloop van gebouwen in de meeste gevallen verplicht. Of misschien wilt u wel vrijgekomen agrarische gebouwen slopen, zonder dat er sprake is van een herbestemming. Als er asbest aanwezig is, moet er ten minste een sloopmelding bij de gemeente worden gedaan. Is er meer dan 10 m3 asbest ? Dan is er een vergunning nodig. In beide gevallen wordt er gevraagd naar  een zogenaamd asbest-inventarisatie-rapport.

Voor meer algemene informatie kunt u rechtstreeks terecht bij de vergunningverleners van de gemeente Zundert.

Sloopt u in combinatie met herbestemming van de VAB-locatie, neemt u dan contact op met het VAB-loket.

Ingeklapt

Kosten

Het VAB-loket levert kosteloos advies. U betaalt voor de diensten van het VAB-loket dus geen leges. Als u besluit om uw initiatief door te zetten, kunnen er kosten bij komen kijken.

De gemeente hanteert de legesverordening voor de diensten die u van de gemeente ontvangt. Denk daarbij aan kosten sloopvergunning, bouwvergunning, planologische afwijkingsprocedures, wijzigingsplannen en dergelijke. Afhankelijk van wat de gemeente voor u verder gaat doen (bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure doorlopen), kunnen er bijkomende kosten zijn. Per situatie kan dat verschillen. Dat wordt vooraf met u besproken en vastgelegd in een overeenkomst. Het VAB-loket kan u verder informeren.

Voor de initiatiefnemer komen daar alle overige kosten nog bij. Denk aan de kosten van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, wijzigingsplan, bestemmingsplan, onderzoeken, rapporten en berekeningen die daarbij horen.

Laat u op tijd infomeren over de kosten die u moet (of kunt) gaan maken.

Ingeklapt