VAB-pilots

Naast de bestaande mogelijkheden, is de gemeente ook aan het experimenteren met nieuwe projectideeën en oplossingsrichtingen. Dit doen we met behulp van pilots. De VAB-pilots kunnen worden gezien als experimenten waarbij we al doende leren. Voor bestaande beleidskaders en regels hebben we dan ook even wat minder aandacht. Het doel van de pilots is juist om met een open vizier – en in gezamenlijkheid – nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken en toe te passen die een meerwaarde creëren voor zowel de betrokkenen als voor de Zundertse samenleving.

Maatschappelijke meerwaarde

De maatschappelijke meerwaarde ontstaat al door het opruimen van leegstaande stallen of schuren, maar binnen de pilots proberen we dit ook op andere manieren te bereiken. Bijvoorbeeld door het toevoegen van één of meerdere nieuwe functies op het gebied van natuur, educatie, recreatie en toerisme of zorg. Ook thema’s als duurzaamheid, klimaat en energietransitie bieden kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Lopende pilotprojecten

Momenteel zijn we met drie pilotprojecten druk aan het experimenteren.

Ingeklapt

Pilot Rood-voor-rood: bouw van een woning met een grotere inhoud

Binnen deze pilot bieden we mogelijkheden voor de bouw van een woning met een grotere inhoud dan op basis van het huidige beleid is toegestaan. In ruil voor deze ruimere bouwmogelijkheden wordt op een tweetal locaties voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.

Om te kunnen bepalen wat een passende oppervlakte is om te slopen als tegenprestatie, zijn we bezig met de ontwikkeling van een zogenoemde sloopbonusregeling. De gedachte is om de economische meerwaarde, in dit geval een grotere woning, in overeenstemming te brengen met de financiële tegenprestatie; de sloopkosten.

Ingeklapt

Pilot Duurzame bedrijfsverplaatsing van een boomteeltbedrijf

Centraal in deze pilot staat de bedrijfsverplaatsing van een boomteeltbedrijf naar een  toekomstbestendige locatie. Zo kan het bedrijf verder ontwikkelen en uitbreiden. De nieuwe locatie betreft een vervallen VAB-locatie die op een eerder moment welliswaar is omgezet naar een woonbestemming maar nog diverse oude opstallen bezit. In de directe omgeving zijn de gronden van het boomteeltbedrijf gelegen. Met de bedrijfsverplaatsing wordt de agrarische functie hier weer teruggebracht.

In ruil wordt de huidige bedrijfslocatie en ook het naastgelegen voormalige agrarisch bedrijf omgezet naar ‘Wonen’. Deze bestemmingswijziging is, gelet op de omgeving, het meest gepast. De overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Omdat de verplaatsing naar een meer duurzame toekomstgerichte locatie centraal staat, onderzoeken we samen met de betrokkenen hoe duurzaamheid zo goed mogelijk in de bedrijfshuisvesting en ook de bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd. Op deze wijze wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd.

Ingeklapt

Pilot Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

Dit pilotproject betreft een inzending (en één van de winnaars) van de prijsvraag Brood en Spelen, uitgeschreven door het college van Rijksadviseurs. Het initiatief gaat in principe uit van de toevoeging van negen woningen voor senioren, deels in bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en deels in nieuw op te richten bebouwing.

In ruil hiervoor wordt een voormalige bedrijfsbebouwing elders gesloopt  (wel zo veel mogelijk in de directe omgeving, om meerwaarde voor dit gebied te creëren). Ook hier is het idee om een sloopbonusregeling zoals genoemd bij pilot Rood voor Rood toe te passen om tot een gepaste tegenprestatie te komen.

Naast het wonen worden op het boerenerf verschillende functies met elkaar verbonden, waaronder educatie en recreatie. Het erf met moestuin, fruitboomgaard en dierenweide wordt voor het publiek opengesteld.

Ingeklapt

Pilot-idee?

Komend jaar zullen wij ruimte bieden aan nieuwe VAB-pilots.  Wij verwachten medio maart hier meer informatie over te geven. U kunt uw pilot-idee nu al uitwerken. Houd er rekening mee dat een pilot aan een aantal eigenschappen moet voldoen. Bij veel aanmeldingen wordt er gekeken welke pilot-ideeën het meest kansrijk zijn.   

Belangrijke eigenschappen voor een geslaagde pilot zijn:

  • energiek eigenaarschap,
  • maatschappelijke meerwaarde,
  • urgentie,
  • haalbaarheid en wenselijk.

Daarbij wordt collectiviteit (samen met de buurt) en openheid (het delen van leermomenten) nagestreefd en past het idee  in de omgeving. Voor dit laatste vormt de structuurvisie Buitengebied Zundert het vertrekpunt.

Ingeklapt