06 december 2017
Gemeentehuis Zundert

Gemeentehuis Zundert

Raadsvergaderingen op 12, 19 en 20 december 2017.


Dinsdag 12 december 2017 openbare vergadering Het Besluit (raadsvergadering)

Verkorte agenda:

 • Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2017
 • Richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de begroting 2019
 • Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant
 • Eerste en tweede wijziging gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 • Advies geven over zendmachtiging streekomroep
 • Gezamenlijke regionale visie en uitgangspunten voor Wmo begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2020
 • Controleprotocol 2017
 • 3e bestuursrapportage 2017
 • Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018
 • Benoeming lid Bezwaarschriftencommissie gemeente Zundert
 • Realisatie nieuwe brandweerkazerne Zundert

Dinsdag 19 december 2017 openbare vergadering De Ronde Hal

Verkorte agenda:

 • Groot onderhoud huisvesting van het bestuur en de ambtelijke organisatie van Zundert
 • Beschikbaar stellen krediet aanleg fietspad Aa of Weerijs

Woensdag 20 december 2017 openbare vergadering De Ronde Hal

Verkorte agenda:

 • presentatie ontwikkelingen in de bedrijfsvoering/uitvoering Wmo-loket elz in Zundert
 • Proces routewijziging en aanleg bushaltes kern Zundert

Tijd en plaats

Deze vergaderingen vinden plaats in de hal van het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. De aanvang is 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staan de deuren van het gemeentehuis voor u open. 

Agenda ter inzage 

De agenda en de voorstellen kunt u terugvinden op onze website www.gemeenteraadzundert.nl

Volg de vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar. Via internet kunt u live luisteren (www.zundert.raadsinformatie.nl). 

Gast van de Raad

Om inwoners van Zundert meer te betrekken bij de gemeentepolitiek, nodigen burgemeester Poppe-de Looff en de leden van de gemeenteraad belangstellenden uit als Gast van de Raad. De burgemeester, de griffier en twee raadsleden ontvangen de gasten voorafgaand aan een raadsvergadering om 18.45 uur in het gemeentehuis. Na een kennismaking volgt een kort gesprek waarin de gasten worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. Aansluitend zijn de Gasten van de Raad welkom om de raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich als Gast van de Raad aanmelden via griffie@zundert.nl uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Contact

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie en is bereikbaar via telefoonnummer 076-599 55 59 en e-mail: griffie@zundert.nl

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews[year]=2017&tx_ttnews[month]=12&tx_ttnews[tt_news]=98&cHash=a84bf34124016fbab9b21cbd1197b35a