28 september 2018

ZUNDERT – Wethouder Financiën Johan de Beer, presenteert de nieuwe netwerkbegroting 2019-2022. Op 25 september heeft het College de begroting vastgesteld. Op 6 november staat de begroting op de agenda van de Gemeenteraad.

 

Het financiële antwoord op het nieuwe politiek akkoord

In mei werd het politiek akkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Het is een breed gedragen akkoord van de zeven politieke partijen. Het is daarmee een treffend voorbeeld hoe politiek Zundert in gezamenlijkheid een strategische koers voor haar gemeente uitzet. Het akkoord verwoordt de ambities van de nieuwe gemeenteraad, inclusief zes bestuursopdrachten voor de uitdagingen van morgen, zoals onderwijshuisvesting en de oplopende agrarische leegstand. De netwerkbegroting beperkt zich niet tot 1 jaar, maar biedt juist een lange termijn raming voor de realisatie van de doelstellingen en de bestuursopdrachten. “De nieuwe begroting is hét antwoord op de uitvoering van dit politiek akkoord. Het heeft de titel ‘netwerkbegroting’ meegekregen, omdat we de maatschappelijke vraagstukken in onze gemeente met, door, en voor partners uitvoeren. Partners zijn bijvoorbeeld inwoners, bedrijfsleven, medeoverheden en regionale partijen. Afhankelijk van het vraagstuk werken we met hen samen, vragen om hun expertise of voeren wij als gemeente zelf uit. Zo benutten we elkaars krachten,” aldus wethouder de Beer.

 

Meer financiële ruimte

Het politiek akkoord 2018-2022 bevat veel mooie ambities voor de toekomst van de gemeente. “Als College willen we die ambities waarmaken. Om de ambities te realiseren is meer financiële ruimte nodig. Deze hebben we gevonden door een verschuiving in de woonlasten, zonder daarbij de lasten voor de inwoners te verhogen. In de komende twee jaar gaat de rioolheffing omlaag en de OZB omhoog. De woonlasten voor de inwoners blijven gelijk, en tegelijkertijd komen er meer vrije middelen ter beschikking om het politiek akkoord uit te kunnen voeren,” legt wethouder De Beer uit. Na twee jaar vindt er een herijking plaats. De gemeenteraad wordt nadrukkelijk bij dit besluitvormingsproces betrokken.

 

Samengevat zetten we hier een gezonde en duurzame begroting neer, inclusief een herijking na twee jaar. De netwerkbegroting zegt iets over de kracht van Zundert om in gemeenschap en integraal de maatschappelijke vraagstukken op te pakken. We hebben uiteraard een uitdaging om de financiële last van Fort Oranje op te lossen. Deze staat los van de uitvoering van de politieke ambities van gemeente Zundert,” aldus wethouder De Beer. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-presenteert-netwerkbegroting-2018-2022