25 mei 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 24 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

 • De voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van gemeenschappelijke regelingen.
 • Stelt de raad voor om kennis te nemen van het overzicht bijdragen gemeente Zundert aan de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen.
 • Heeft kennisgenomen van het Clientervaringsonderzoek Wmo over 2021.
 • Heeft definitief besloten om voor de afvalinzameling en -verwerking toe te treden tot Saver N.V..
 • Stelt de ‘Samenwerkingsafspraken Lokale Teams gemeenten en Veilig Thuis West-Brabant’ vast en laat deze per 1 juli ingaan.
 • Verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het plan voor Professor H. van der Hoevenstraat 9a in Klein Zundert.
 • Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 7a in Achtmaal ongewijzigd vast te stellen.
 • Legt het ontwerp wijzigingsplan Tiggeltsebergstraat 29a in Rijsbergen ter inzage.
 • Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Weide Pracht fase 2 gewijzigd vast te stellen.
 • Legt het ontwerp bestemmingsplan Bredaseweg 38 in Rijsbergen ter inzage.
 • Stelt de raad voor om de jaarstukken 2021 van de Gemeente Zundert vast te stellen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (24 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-24-mei