25 mei 2018

ZUNDERT – De politieke partijen in Zundert hebben hun nek uitgestoken om een vernieuwingsslag te maken. Dat heeft geresulteerd in een politiek akkoord op hoofdlijnen, waaraan aanvankelijk alle zeven partijen hebben meegewerkt, inclusief een financiële paragraaf en een zestal bestuursopdrachten aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De afspraak is gemaakt dat de zeven partijen regelmatig in gesprek gaan met de collegeleden over de voortgang van dit politieke akkoord.

Raadsvergadering 24 mei 2018

Deze begon met een inleiding door (in)formateur Hans Verbraak, waarin hij alle partijen een compliment maakte voor de inzet en commitment. “Een mooi resultaat, waarop Zundert trots mag zijn”, aldus Verbraak. Ook wees hij de aanwezigen erop dat alle partijen de intentie hadden om het onderhandelingsproces zo transparant mogelijk te laten verlopen. Dat is gebeurd, alle gespreksverslagen van zowel de informatie- als de formatiefase zijn openbaar gemaakt en zijn als bijlagen bij het raadsvoorstel gevoegd.

Daarna zijn de politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan over dit politieke akkoord. Alle fracties spraken wederom hun steun uit over de inhoud van dit akkoord. Vanzelfsprekend, want ze hebben er aanvankelijk alle zeven aan meegewerkt. Ondanks het feit dat het 2 aparte agendapunten waren, liepen politiek akkoord en de voordracht van de 3 wethouders in het debat door elkaar heen en dat kwam de helderheid van de discussie niet ten goede. Ook heeft dat blijkbaar gevolgen gehad voor de uiteindelijke stemming over het politieke akkoord. Deze werd aangenomen met 11 stemmen voor (CDA, VVD en DB) en 7 tegen (ONPL, OPZ, D66 en LP). 

Installatie wethouders

Het onderhandelingsproces heeft opgeleverd dat de drie grootste partijen een wethouder leveren. Namens het CDA is dat voormalig raadslid Twan Zopfi. De VVD heeft Patrick Kok, voorheen raadslid in Geertruidenberg naar voren geschoven. Johan de Beer zal wederom namens Dorpsbelangen in het college plaatsnemen.

Twee ‘’nieuwe’’ raadsleden

Aangezien raadsleden Twan Zopfi en Johan de Beer nu wethouder zijn, ontstonden er 2 vacatures. Die zijn weer ingevuld door de beëdiging en benoeming van voormalig raadsleden Ad van Exsel (Dorpsbelangen) en Freya Ruiter-Nouws (CDA).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/politiek-akkoord-2018-2022-met-bestuursopdrachten-in-zundert-een-feit