22 januari 2019

Dit is een gezamenlijk persbericht van de 16 gemeenten in West-Brabant die samenwerken aan de Regionale Energietransitie 2030.

De omslag maken naar schone energie is een maatschappelijke opgave voor ons allemaal. De 16 gemeenten in West-Brabant onderschrijven daarom dat ze intensief willen samenwerken om deze zomer de Regionale Energiestrategie (RES) 2030 op te leveren. Waterschap Brabantse Delta, Enexis en de Provincie Noord-Brabant leveren als projectpartners hun bijdragen. De besturen spreken zich uit over een actieve rol en zijn overtuigd van de noodzaak om nu concrete plannen te maken over de manier waarop we de omslag naar duurzame energie in 2030 willen bereiken.


De RES2030 richt zich op het besparen van energie en het opwekken van schone energie en dat op een manier die maatschappelijke acceptatie oplevert. De startnotitie RES2030 beschrijft het proces om de regio-opgave in te vullen. Verder is de wijze van samenwerken vastgelegd.


West-Brabant wil intensiever samenwerken om de energietransitie, het omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, te versnellen. Onderwerpen als uitbreiden van windenergie of zoeken naar locaties voor nieuwe verbindingen voor het electriciteitsnetwerk vragen om overleg en afspraken met buurgemeenten én de regio. Dat kan een gemeente niet alleen. De energiestrategie leidt tot besluiten die in het omgevingsbeleid per gemeente worden vastgelegd.


49% CO2-vermindering
Rijk, regionale en lokale overheid streven gezamenlijk de doelstelling na om 49% CO2-vermindering in 2030 te realiseren. En een CO2-neutrale regio in de toekomst. De startnotitie RES2030 geeft West-Brabantse ambitie weer om een best haalbare bijdrage te leveren aan het landelijk Klimaatakkoord. De provincie Noord-Brabant ondersteunt de 4 Brabantse regio’s bij het proces om tot de energie-strategieën te komen.


Opgave voor de regio
De RES2030 focust op het opwekken van duurzame elektriciteit en kijkt naar de vraag en het aanbod van warmtebronnen. Hoewel de regionale doelstellingen voor 2030 nog onbekend zijn, is de aanpak gericht op het realiseren van de volgende concrete producten rond de zomer van 2019:
• Een elektriciteitsplan: duurzaam opwekken van energie en een regionale bijdrage aan de landelijke opgave voor grootschalige duurzame elektriciteitsproductie op land
• Een regionaal warmteplan: in beeld brengen van vraag naar en aanbod van warmte- (rest)bronnen
• Een infrastructuurplan: in beeld brengen van de behoefte aan infrastructuur voor energie en warmte.
De planning is gebaseerd op de aanname dat het landelijk Klimaatakkoord op 1 mei 2019 getekend zal worden.


RES basis voor ruimtelijke ontwikkeling regio
West-Brabant was betrokken bij de landelijke pilot ONS 2050. Dit heeft inhoudelijke thema’s opgeleverd waarop de RES2030 verder kan bouwen.
Om de landelijke, dus gezamenlijke, ambitie op het gebied van elektriciteit en de gebouwde omgeving te bereiken, is een aanpak op regioniveau het meest kansrijk. De RES2030 gaat namelijk vooral over de toekomstige inrichting van onze leefomgeving en reikt verder dan de eigen gemeentegrenzen, denk daarbij aan bijvoorbeeld infrastructuur. Als er sprake is van plaatsen van windmolens op de gemeentegrenzen dan vraagt dat om het afwegen van belangen met buurgemeenten. Om actief aan maatschappelijk draagvlak te werken, wordt ingezet op ondernemerschap, burgerinitiatief en innovatie. De RES2030 is de basis voor de in de toekomst op te stellen omgevingsplannen, gemeentelijke warmtevisies en levert bouwstenen voor de omgevingsvisies.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/regie-op-duurzame-energie-west-brabant