18 juni 2018

De Vlaamse overheid heeft ons geinformeerd over hun voornemen van een ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Dit heeft een oppervlakte van ca. 2.500 ha en situeert zich op het grondgebied van de Belgische gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten. Om de mogelijke effecten van het ontwerp van ruilverkavelingsplan op mens en milieu in kaart te brengen, is een ontwerp van plan-milieueffectrapportage opgesteld. Nederlandse burgers kunnen, net zoals de Belgische burgers, tijdens de periode van het openbaar onderzoek (van 19 juni t/m 17 augustus) opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel, Merksplas of Hoogstraten.

Meer informatie over inloopmomenten en waar u de documenten kunt inlezen, vindt u via deze link

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vlaamse-overheid-onderzoekt-milieueffecten-ruilverkaveling