14 november 2019

De gemeente Zundert gaat een overeenkomst aan met SoMa Vastgoed voor de ontwikkeling van een woningbouwproject ten zuidoosten van Achtmaal. Het project is nog in ontwikkeling en bestaat uit maximaal 40 woningen. Met dit plan is de woningbehoefte in Achtmaal voor de komende jaren verankerd. Het college B&W heeft zojuist de dorpsraad van Achtmaal geïnformeerd over het plan. SoMa Vastgoed gaat binnenkort de omgevingsdialoog opstarten.

Het plan voor nieuwe woningen in Achtmaal sluit aan op het woonbehoefteonderzoek dat de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd. Er is in het dorp een uitgesproken behoefte aan meer en betaalbare woningen, en daar spelen we met dit project op in,” aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok. Daarnaast past het project in de structuurvisie Achtmaal 2025, de Woonvisie 2.0 en de ambitie van de gemeente voor het behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Achtmaal.

 

De locatie van het woningbouwproject

Het woningbouwproject komt ten zuidoosten van Achtmaal te liggen. De zuidoostrand grenst aan de Pastoor de Bakkerstraat, de Van Lanschotstraat en Tessenvijverstraat. De locatie van het voormalige Witgele Kruisgebouw is ook inbegrepen. Een deel van de grond is nu al in eigendom van SoMa vastgoed. De andere delen zijn van de gemeente Zundert en Thuisvester. De gemeentelijke grond wordt nu verkocht aan de projectontwikkelaar, de grond van Thuisvester volgt op korte termijn.

De verkoop van de grond gaat gepaard met een overeenkomst waarin de spelregels staan vastgelegd. Zo moet het project een dorpskarakter hebben met 45% besteedt aan openbare ruimte. Hiervan is een substantieel deel gereserveerd voor groen en water. Er mogen maximaal 40 woningen worden gebouwd waarvan minimaal vijf sociale koopwoningen met ieder een koopsom van circa twee ton,” aldus wethouder Patrick Kok.

 

De vervolgstappen

Projectontwikkelaar SoMa Vastgoed gaat op korte termijn het omgevingsdialoog opstarten. Op basis van de uitkomsten wordt een stedenbouwkundigplan ontwikkeld dat aan de gemeente wordt aangeboden. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/aftrap-van-een-nieuw-woningbouwproject-in-achtmaal.html