10 oktober 2019

Wethouder Financiën Johan de Beer, presenteert namens het college B&W, de netwerkbegroting 2020-2030. Op dinsdag 5 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad.

Het is met enige trots dat ik deze begroting presenteer. De netwerkbegroting van de gemeente Zundert is in alle opzichten volwassen. De begroting laat zien hoe wij, in samenwerking met ons netwerk van verschillende partners, de ambities van Zundert waarmaken. Er is in deze gemeente vrijwel geen enkele uitdaging meer die enkel hier in huis worden bedacht en uitgevoerd. Iedere partner draagt zijn steentje bij aan de Zundertse samenleving. Dit komt duidelijk naar voren in deze begroting,” aldus wethouder Financiën, Johan de Beer.

De begroting is gebaseerd op de landelijke opgaven, de lokale ambities en de wettelijke taken van gemeenten. Het college B&W heeft een netwerkbegroting opgesteld waarin is gekeken naar de kwaliteit, intensiteit en tijd van de verschillende onderdelen. Deze drie variabelen zijn dusdanig op elkaar afgesteld, dat hiermee recht wordt gedaan aan de Zundertse ambities. “We zijn bereid grenzen op te zoeken, maar deze niet te overschrijden en we ramen reëel. We hebben ervoor gekozen dat de beperkte lastenverzwaring die dit met zich meebrengt altijd moet laten zien wat het op de korte termijn oplevert voor de huidige inwoners. Het college kiest daarbij bewust niet voor lange vergezichten,” aldus wethouder De Beer.

 

Een investeringspakket van 14 miljoen

Het college B&W presenteert een investeringspakket van 14 miljoen euro, verspreid over vier jaar, voor zichtbare verbeteringen in de dorpskernen. Daarvan is 6,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe en/of renovatie van onze onderwijshuisvesting en de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Er wordt geïnvesteerd in goede sportaccommodaties en actieve participatie van en met onze inwoners. Jeugdzorg en WMO voorzieningen blijven op niveau, ondanks de kortingen vanuit het Rijk. Voorzieningen aan onze inwoners stellen we veilig. De landelijke aandacht voor gas, CO2 en stikstof vraagt om een lokale duurzaamheidsagenda: We passen daarvoor de inrichting van de openbare ruimte en het water- en  rioleringsplan aan. Overlast van klimaatverandering voor onze inwoners beperken we zover dat in onze mogelijkheden ligt. “We doen dat alles binnen dynamische financiële kaders. Het is een netwerkbegroting waarin expliciet de partners genoemd zijn bij de verschillende doelstellingen,” aldus Johan de Beer. Ook bij de gemeenschappelijke regelingen zet de gemeente maximaal in om hun agenda’s te laten aansluiten bij de Zundertse doelstellingen. In bijlage staat een overzicht van deze regelingen.

Op 5 november staat de netwerkbegroting op de agenda van de gemeenteraad. De raad kan vanuit zijn eigen positie aan de knoppen draaien om doelstellingen en effecten bij te stellen.

De netwerkbegroting 2020-2023 kunt u bekijken via deze link

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/college-b-w-presenteert-begroting-2020-2023.html