28 november 2019

De nieuwbouwplannen van Somnium Real Estate voor 13 appartementen aan de Hogestraat 22a, ook bekend als de Ruyterhof, wordt verder in procedure gebracht. Dat heeft het college van B&W op 26 november besloten.

Het ontwerpbestemmingsplan omvat 13 appartementen, waarvan drie middel dure huur. Het plan past binnen de gemeentelijke woonvisie. Tevens is het positief beoordeeld door de welstandscommissie en wordt het bijna volledig gedragen door de omgeving. Het plan wordt verder in procedure gebracht omdat er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is om de plannen te kunnen realiseren.

Succesvolle omgevingsdialoog

Voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging werd begin dit jaar een inspraakprocedure opgestart en een inloopavond georganiseerd. Over het eerste ontwerpbestemmingsplan hadden diverse omwonenden bedenkingen over de hoogte, omvang en situering van het nieuwe pand. Daarom ging Somnium Real Estate de dialoog aan met deze partijen. In diverse sessies, waar ook de gemeente aanschoof, is het nieuwe ontwerp opgesteld.

Ik ben trots op de inspanningen die zowel Somnium Real Estate als de omgeving hebben geleverd om samen naar oplossingen te zoeken. Nu ligt er een door de omgeving gedragen plan dat voorziet in de grote woonbehoefte in Rijsbergen”, aldus wethouder ruimtelijke ontwikkeling Patrick Kok.

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen. Na de terinzagelegging worden alle ingekomen zienswijzen behandeld, beantwoord en gebundeld en voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/groen-licht-voor-ontwerpbestemmingsplan-ruyterhof.html