11 januari 2019

Inmiddels is de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in volle gang. Burgemeester Poppe-de Looff sprak zojuist de aanwezigen toe.

Toespraak: 

Geachte aanwezigen,

Van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert. We zijn dit keer niet in het gemeentehuis, maar in de prachtige Annakapel. Het gemeentehuis ondergaat een verdiend en groot onderhoud. Vanochtend hebben we het contract getekend met aannemer Maas-Jacobs. Ik kijk uit naar het resultaat. Het is veelbelovend.

Ik ben blij u allen te zien. Niet alleen om met elkaar te proosten op een goed nieuw jaar, maar ook omdat dit de laatste nieuwjaarsreceptie is dat ik u mag toespreken.

Op 1 maart 2019 eindigt mijn kroonbenoeming als burgemeester van de gemeente Zundert. Ik heb ervoor gekozen om niet voor een nieuw termijn te gaan, maar ik ben van harte bereid om na 1 maart aan te blijven tot mijn opvolger is benoemd.

In de kerstperiode kwam ik krantenknipsels van de afgelopen jaren tegen. In één van mijn eerste interviews als burgemeester, nu 12 jaar geleden, was mijn boodschap: ‘Blijf geloven dat het kan’.

Blijf geloven betekent dat je vertrouwen hebt in jezelf en de ander. Dat je vastberaden én met overtuiging werkt aan een doel. Als individu, groep, bedrijf, wijk of samenleving. Je zoekt toenadering tot elkaar en werkt samen.

Het is een boodschap waar ook de Koning aan refereerde in zijn kersttoespraak, toen hij zei: ‘Actieve burgers die het samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt’. Het is kortom een boodschap die anno 2019 nog steeds actueel is. 

In onze gemeente blijven we nog steeds geloven dat het kan. Of we nu met de buurtschappen in de zinderende hitte dahlia’s staan te tikken, met 600 man barbecueën in Achtmaal, de internationale pers te woord staan bij het Corso of GrootGroenPlus, of klaarstaan voor onze naasten in tijden van verdriet. Niemand laat zich hier uit het veld slaan. Het kan altijd.

Die stevige vormen van samenwerking zijn niet zo verwonderlijk. De gemeenschapszin in Zundert is zo diepgeworteld dat inwoners, vrijwilligers, ondernemers en de gemeente elkaar opzoeken. Iedereen neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Als gemeente vragen wij naar ieders mening en ideeën, tijdens bijeenkomsten, inloopavonden en op andere momenten. De dorpsraden en onze ambassadeurs spelen hierin een cruciale rol. De dienstverlening van de gemeente gaan we nog meer op de behoeften van de klant, de inwoner, aansluiten. Daarbij is duidelijk wat een ieder van de gemeente mag verwachten.

Er zijn prima voorbeelden van ‘geloven dat het kan’. Voorbeelden van initiatieven die vanuit de samenleving worden opgezet. Dit kunnen we als gemeente alleen maar toejuichen. Uw betrokkenheid en de betrokkenheid van alle inwoners hebben we daarbij nodig. Vanaf deze plaats wijs ik u daarom graag op uw democratisch recht. In 2019 mogen we opnieuw naar de stembus: voor de provincie, de waterschappen en het Europees Parlement. Laat uw stem op die dagen horen.

Voor een veilige en leefbare gemeente blijven wij geloven dat het kan. Het zijn onze inwoners die daarbij voorop staan. Het moet in gemeente Zundert goed wonen, werken en recreëren zijn. Ons beleid is daarom gericht op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Dat zien we terug in de buurtpreventieteams en de buurtschouw, die oplettend en met oog voor detail helpen om de dorpen aangenaam en veilig te maken.

De gemeente heeft inwoners gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid in de eigen omgeving. De uitkomsten gaan we zo veel mogelijk doorvoeren. En we werken aan een omgevingsvisie waarbij een toekomstbestendig en aantrekkelijk buitengebied prioriteit heeft.

Uiteraard is er een nauwe samenwerking tussen onze wijkagenten, BOA’s en buurtpreventie. In het nieuwe jaar zal hun inzet nog meer wijkgericht zijn. Vanaf deze plaats spreek ik mijn grote waardering uit voor hun tomeloze inzet en aan alle andere geledingen die zich bezighouden met de veiligheid in en voor onze gemeente.

Een veilige en leefbare gemeente is ook gebaat bij een daadkrachtige aanpak als het gaat om ondermijning. Recentelijk hebben we onze gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd over dit fenomeen. Het kan zo maar binnen sluipen en is altijd aanwezig.

Met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum werken wij op zware dossiers heel nauw samen. Een voorbeeld hiervan is Fort Oranje. Een dossier dat ons nog steeds bezig houdt, maar waarvan ik overtuigd ben dat je als overheid moet handelen wanneer zorg en veiligheid van mensen in het geding komen. Onze aanpak die wij met dit dossier hebben opgedaan, draagt inmiddels bij aan gesprekstafels over vitale recreatieparken met het Rijk en de provincie.

Bestuurlijk was 2018 een jaar van afscheid en vernieuwing. We hebben afscheid genomen van twee wethouders en een aantal raads- en burgerleden. En we hebben nieuwe politici welkom geheten. Met tevredenheid kijk ik terug naar de vorming van het politiek akkoord, waar alle politieke partijen achter staan. Een uniek toonbeeld van verbindende werking in de Zundertse politiek.

Gezamenlijk spannen we ons in om de afspraken waar te maken. Het ambitieniveau ligt hoog. Maar wij geloven dat het kan. Gemeenteraad, college en ambtenaren zijn voorbereid op de uitdagingen van morgen met instrumenten van het heden. Bestuurskracht, flexibele inzet van ambtenaren, een collegiaal bestuur en goede afstemming met de raad zijn cruciale bouwstenen voor het krachtige lokaal bestuur dat er nu staat. De gemeente Zundert is goed voorbereid op de nabije toekomst. En straks na de verbouwing hebben we een prachtig gemeentehuis, waaruit we gestaag verder kunnen werken.

In de gemeente Zundert waar de geschiedenis nog tastbaar is, hecht ik veel waarde aan herdenken. Herdenken is een groot goed. We verbinden het verleden, het heden en de toekomst. We staan stil bij de ontberingen die generaties voor ons moesten doorstaan. Hoe zij voor lastige keuzes stonden, hoe zij slachtoffers hielpen en vluchtelingen een thuis gaven.

We vertalen hun verhalen naar de tijd waarin we nu leven en hoe de samenleving eruit moet zien voor onze kinderen en kleinkinderen. En hoe zeer we ook vooruitgaan in de tijd, in de basis zou het altijd moeten gaan om het collectief. Om elkaar op te zoeken en voor elkaar te zorgen. Geloven dat het kan.

In onze gemeente staan we niet alleen stil bij de nationale herdenking, maar herdenken we ook de lokale gebeurtenissen uit die tijd. Ik ben trots dat we tijdens mijn burgemeesterschap een bijzondere traditie hebben opgebouwd. Op 4 mei bezoeken we alle lokale monumenten voor burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn de afgelopen jaren opgericht in samenspraak met de parochiebesturen.

Tevens eren we de Zundertse veteranen tijdens de veteranendag in juni. Dit jaar was het extra bijzonder. Voor het eerst gaf de fanfare Bereden Wapens een concert.

Zoals gebruikelijk staan we op de eerste zondag van oktober stil bij de gebeurtenissen van de Vloeiweide uit 1944. Dit jaar hebben we de herinnering aan dit drama nog eens vastgelegd door twee straatnamen in Rijsbergen te vernoemen naar het echtpaar Neefs.

In 2018 heb ik, als voorzitter van het Belgisch-Nederlands Grensoverleg, mogen memoreren aan de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, nu 100 jaar geleden. We vierden tegelijkertijd een halve eeuw grensoverschrijdende samenwerking met de Vlaamse buurgemeenten.

De lokale besturen zoeken de kansen op die de landsgrens biedt en werken aan oplossingen om beperkingen te overwinnen. Zo verbinden we verleden, heden en toekomst.

In 2019 voegen we hier een paar momenten aan toe. Brabant viert 75 jaar bevrijding met een eerbetoon aan de helden van toen. Hier wordt op verschillende momenten in het jaar aandacht aan besteed.

Tot slot: 2019 is een jaar met volop uitdagingen voor u en de gemeente. Heb geloof in dat het kan en heb vertrouwen in elkaar. Laten we er samen met de volle overtuiging voor gaan. Dan kom ik nu aan het einde van mijn toespraak. Voor alles is er een eerste én een laatste keer. Zo ook voor de toost die ik nu met u mag uitbrengen.  Ik wens u een mooi en gezond 2019 waarin uw wensen en dromen mogen uitkomen.

Proost!

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwjaarstoespraak-burgemeester-poppe-de-looff.html