Ontwerp-verkeersbesluit Molenstraat

Op 29 augustus is het ontwerp-verkeersbesluit voor de herinrichting Molenstraat genomen. Met dit besluit maakt het college de volgende voornemens kenbaar: 

  • Zowel de Bredaseweg als de Molenstraat als éénrichtingsverkeer in te stellen;
  • Opheffen van de zebramarkering;
  • Opheffen van het stopverbod; 
  • Binnen de blauwe zone de locatie van de blauwe strepen wijzigen. 

De publicatie van het ontwerp-verkeersbesluit in de Staatcourant is terug te vinden via deze link. De publicatie ligt nog tot 13 oktober ter inzage op het gemeentehuis. 

Ingeklapt

Uitgangspunten herinrichting

De Molenstraat wordt heringericht tot een ‘fietsstraat’ met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerde verkeer uit de richting Rijsbergen kan na de reconstructie de Molenstraat in rijden. Dit verkeer is te gast in de Molenstraat, fietsers hebben voorrang. Het gemotoriseerd verkeer vanuit Wernhout kan de Randweg gebruiken. Zo ontstaat er een aangenaam woon-, winkel- en verblijfsgebied voorzien van bredere trottoirs en met drie thematisch ingerichte pleinen op basis van cultuurpijlers van Zundert, zoals Van Gogh. Verder komt er nieuwe openbare verlichting en wordt de openbare ruimte geaccentueerd met boombakken. De boombakken verwijzen op hun beurt weer naar een andere cultuurpijler, namelijk de boomteelt. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd. De laatste fase zal naar verwachting in maart 2020 worden afgerond.

Website aannemer
Krinkels vertaalt op dit moment de ontwerpen naar technische tekeningen. Daarnaast voert de aannemer keukentafelgesprekken met bewoners en ondernemers en wordt het informatiecentrum aan de Molenstraat ingericht. Het laatste nieuws over de herinrichting van de Molenstraat kunt u steeds vinden op de website van de aannemer: https://herinrichtingmolenstraat.mett.nl/.

Mocht u als bewoner of ondernemer vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden of over het ontwerp, dan kunt u het contactformulier op de website van de aannemer invullen.

Ingeklapt

Herinrichting Molenstraat start in september

Na maanden van voorbereiding starten op maandag 17 september de werkzaamheden voor de herinrichting van de Molenstraat in Zundert. Het definitieve ontwerp, de fasering en de planning zijn besproken met belanghebbenden en goedgekeurd door het college van B&W. Met het oog op het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat zijn in de afgelopen jaren verkeerssituaties in Zundert aangepakt en worden er deze zomer nog extra snelheidsremmende maatregelen getroffen in omliggende straten.

Gefaseerde uitvoering

Gemeente Zundert en aannemer Krinkels ondertekenden begin februari het contract. Aannemer Krinkels heeft de afgelopen vijf maanden gebruikt om de eerste ontwerpen te vertalen naar technische tekeningen, de fasering te bepalen, wensen op te halen en afspraken te maken met bewoners en ondernemers in de Molenstraat en een informatiecentrum in te richten. De opgehaalde wensen zijn nu zoveel als mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp zoals dat vanaf september uitgevoerd wordt. Het werk omvat in totaal elf fases. Er wordt gestart op het deel tussen de Markt en de kerk, en op het Van Goghplein. De laatste fase zal naar verwachting in maart 2020 worden afgerond.

Afstemmen met bewoners en ondernemers

Wethouder Patrick Kok is blij dat het werk medio september daadwerkelijk gaat beginnen. “Ik begrijp dat bewoners en ondernemers uit de Molenstraat het werk het liefst zo snel mogelijk zien beginnen, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Wij hebben de afgelopen tijd constructief overlegd met belangrijke stakeholders zoals onder andere het Gehandicaptenplatform, de ondernemersvereniging Centrum Zundert en bewoners. Daarnaast brengt het werk ongetwijfeld ook overlast met zich mee. Het was voor de aannemer noodzakelijk dit vooraf goed af te stemmen met bewoners en ondernemers en zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen, ” aldus Kok.

Pakket aan maatregelen voor het éénrichtingsverkeer

De Molenstraat wordt heringericht tot een ‘fietsstraat’ met een aangenaam woon-, winkel- en verblijfsgebied met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Om dit te bereiken is in de afgelopen jaren gewerkt aan een heel pakket aan maatregelen zoals de aanleg van de randweg, de herinrichting van de Prinsenstraat, het instellen van 30 km-zones en het verbod op vracht- en landbouwverkeer in de Molenstraat, met uitbreiding naar de rest van Zundert.

Vanaf maart 2020 kan het gemotoriseerde verkeer uit de richting Rijsbergen de Molenstraat inrijden. Dit verkeer is te gast in de Molenstraat, fietsers hebben voorrang. Het gemotoriseerd verkeer vanuit Wernhout kan de randweg gebruiken. Jaarlijks wordt aan de hand van verkeerstellingen gemonitord hoe de verkeersstromingen in omliggende straten zich ontwikkelen.

Snelheidsremmende maatregelen

Vooruitlopend op het éénrichtingverkeer in de Molenstraat worden deze zomer nog meer snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd, zoals bloembakken en extra signaleringen. Dit om te ontmoedigen dat het verkeer zich ondanks een snellere route over de Beeklaan via omliggende straten zoals de Burgemeester Manderslaan gaan bewegen. Deze maatregelen zijn besproken met onder ander basisschool De Zonnebloem en ouderencentrum De Willaert en worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden aan de Molenstraat starten.

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws over de herinrichting van de Molenstraat is te vinden op de website van de aannemer: https://herinrichtingmolenstraat.mett.nl/. Het informatiecentrum is sinds medio juni open en bevindt zich aan de Molenstraat 36.

Ingeklapt

Bekendmaking Wet Geluidshinder

De minister van Milieu en Wonen maakt bekend dat zij bij besluit van 12 december 2019, kenmerk IenW/BSK- 2019/255939, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg "Molenstraat" te Zundert, gemeente Zundert, vanwege de weg "Molenstraat" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Molenstraat", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Molenstraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
 

Ter inzage

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 23 januari 2020 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Zundert te Zundert gedurende reguliere openingstijden (zie www.zundert.nl);
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

 

Bezwaarschrift

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De minister van Milieu en Wonen
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Ingeklapt