Inhoud in het kort

Doel van onderhavig bestemmingsplan is het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Ettenseweg 103 te Rijsbergen.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse partieel worden herzien.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via de directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0879.BPettenseweg103-OW01

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-5995600).

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In geval van vaststelling van het bestemmingsplan komt deze nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De zienswijzetermijn loopt al

Deze publicatie is al geplaatst in de Staatcourant van 1 mei 2019 en was voorzien in de Zundertse Bode van vorige week (1 mei). Die plaatsing is helaas misgegaan en de termijn voor zienswijzen (tot en met 12 juni) loopt dus al. De termijn is vanaf vandaag 8 mei dus nog 5 weken.