Klimaatambities voor de openbare ruimte

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zundert. We krijgen te maken met zeespiegelstijging, hogere temperaturen, nattere winters, extremere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente Zundert: meer wateroverlast, grondwaterproblemen en problemen met de zoetwatervoorziening.

Om de openbare ruimte van de gemeente Zundert klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, hebben wij onze klimaatambities geformuleerd. Deze ambities zijn geborgd in concrete toekomstplannen voor onze openbare ruimte, de verkeers- en vervoersstroom en het riool- en watersysteem. Bij de bepaling van onze klimaatambities, zijn gebiedspartners nauw betrokken. Deze klimaatambities worden ook gebruikt in breder verband, bijvoorbeeld in De Baronie.

Ingeklapt

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP-OR)

In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP-OR) vormen de behoeften van inwoners en stakeholders de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte. Alle onderhoudsdisciplines van de openbare ruimte zijn meegenomen in één integraal plan, het IBP-OR. Hierbij kunt u denken aan: wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair. Onderaan deze pagina vindt u het IBP-OR, vastgesteld door de Raad, én de basis in beeld van onze gemeente.

Ingeklapt

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het onderwerp verkeer en vervoer raakt de hele Zundertse samenleving, daarom staan de behoeften van inwoners en partners centraal bij actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Het GVVP bestaat uit drie onderdelen: 

  • De Mobiliteitsvisie; 
  • Het GVVP; 
  • Het Uitvoeringsplan. 

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over het GVVP.

Ingeklapt

Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO)

De raad heeft op 9 februari 2021 besloten om vooralsnog geen aanvullend onderzoek te verrichten naar een Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO). De raad heeft het college wel opgedragen om te onderzoeken welke maatregelen, in aanvulling op de maatregelen die al zijn opgenomen in het GVVP, nodig zijn om onder meer de verkeersveiligheid en de bewijgwijzering te verbeteren.

Ingeklapt

Water- en Rioleringsplan (WRP)

Al het water dat u door het toilet of de gootsteen spoelt, wordt ingezameld en gezuiverd. Net als het regenwater. Om dit te doen, ligt er ruim honder kilometer riolering in onze gemeente. Onzichtbaar in het dagelijks leven, maar erg belangrijk voor de volksgezondheid. Daarom doen wij er alles aan het riool in goede staat te houden. Dit door slimme systemen - voor regen- en grondwater - te bedenken én onderhouden. Zo houden we samen onze gemeente leefbaar en klimaatbestendig.

Wij zijn verantwoordelijk voor het afvalwater, regenwater en grondwater. De riolering financieel borgen, is een taak van de gemeenteraad. Nu én in de toekomst.

Ingeklapt