Zeven deelgebieden

In fase twee keken we naar de zeven zeven deelgebieden/buurten met ieder verschillende vraagstukken en uitdagingen. In deze gebieden speelden uitdagende wensen, ideeën of knelpunten. Elk gebied vroeg om een nieuwe aanpak, oplossing, ruimte voor regels, aandacht of ondersteuning. Toch was en is iedere buurt verschillend: in sommige gebieden zijn al concrete initiatieven bekend of in gang gezet. In andere gebieden begonnen we juist met verkennen welke wensen, knelpunten of ideeën er waren.

Ingeklapt

Wie trekt het?

Elk gebiedsvraagstuk had in deze fase een regisseur. Deze regisseur zorgde ervoor dat het casusteam bij elkaar kwam en de taken verdeeld werden. Samen bepaalde het team wat er nodig was om verder te komen in de opgaven van het gebied. De overheden ondersteunden de teams door één contactpersoon aan te wijzen en daar waar nodig expertise in te zetten. Maar er kon ook gebruik gemaakt worden van informatie die bij de overheid bekend is over de gebieden (aantal inwoners, soorten bedrijven, heldere kaarten, beleid, etc.).

Ingeklapt

Elk vraagstuk is bijzonder

Ieder vraagstuk in het gebied was (en is) uniek en had een geheel eigen aanpak nodig. Daarom hielden we bij iedere casus een passend tempo aan. We keken wat er speelde in een gebied en maakten ontwikkelingen mogelijk. Zo zorgden we dat het gebied ook straks bijdraagt aan een vitaal buitengebied. In de pilot is er natuurlijk sprake van verschillende belangen. Soms is het logisch om het hele gebied te informeren en iedereen te betrekken. Soms is het een kwestie van de juiste initiatieven met elkaar matchen.

Nadat we in beeld kregen welke wensen, ideeën, initiatieven en problemen er in een gebied waren, zochten we naar de verbinding. Het probleem van de één is soms namelijk de oplossing voor de ander. We willen in alle fases van de pilot mensen in beweging brengen om samen oplossingen mogelijk te maken en kansen te pakken.

Wat was het resultaat van deze fase twee? Het resultaat verschilde per gebied. Bijvoorbeeld een integraal gebiedsplan, waarbij verschillende onderwerpen zijn verbonden. Maar er ontstonden ook concrete projecten en oplossingen vanuit betrokkenen.

Ingeklapt

Ruimte in de regels

We keken vanuit verschillende domeinen en belangen, bijvoorbeeld leegstand, water, landbouw, natuur of recreatie, naar een initiatief of een gebied. Ruimtelijke kaders en regels zijn leidend, regels zijn er namelijk met een reden. Maar soms zaten deze waardevolle ontwikkelingen in de weg. We kwamen met deze aanpak initiatieven tegen die volgens de regels niet (leken te) kunnen, maar voor het gezamenlijk belang toch waardevol en wenselijk zijn. In de geest van de Omgevingswet, gingen we dan actief op zoek naar ‘ruimte in de regels’.

Ingeklapt

Maatschappelijke meerwaarde

Wat is de maatschappelijke meerwaarde voor het gebied? Daar beoordeelden we initiatieven op. Soms leek een initiatief passend voor de omgeving, maar was uitvoering volgens bestaande regelgeving niet mogelijk. Dan keken we als één overheid hoe dit toch mogelijk zou kunnen zijn. De ‘hoe kan het wel-mentaliteit’ is natuurlijk voor de gehele pilot leidend. Met elkaar zoeken naar kennis, kunde, ondersteuning en ruimte tussen de regels om oplossingen mogelijk te maken.

Ingeklapt

Fase 2 samengevat

  • De trekker/regisseur riep het team bij elkaar;
  • De overheden werkten samen bij de ondersteuning van de teams;
  • Het team verkende opgaven en kansen binnen een gebied;
  • Team keek hoe de omgeving kon worden betrokken;
  • Doel was om concrete oplossingen mogelijk te maken;
  • We beoordeelden initiatieven op maatschappelijke meerwaarde vanuit de 'hoe kan het wel-mentaliteit;
  • We deelden ervaringen en leren van elkaar.
Ingeklapt