VAB-pilots

Naast de bestaande mogelijkheden, is de gemeente ook aan het experimenteren met nieuwe projectideeën en oplossingsrichtingen. Dit doen we met behulp van pilots. De VAB-pilots kunnen worden gezien als experimenten waarbij we al doende leren. Voor bestaande beleidskaders en regels hebben we dan ook even wat minder aandacht. Het doel van de pilots is juist om met een open vizier – en in gezamenlijkheid – nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken en toe te passen die een meerwaarde creëren voor zowel de betrokkenen als voor de Zundertse samenleving.

Maatschappelijke meerwaarde

De maatschappelijke meerwaarde ontstaat al door het opruimen van leegstaande stallen of schuren, maar binnen de pilots proberen we dit ook op andere manieren te bereiken. Bijvoorbeeld door het toevoegen van één of meerdere nieuwe functies op het gebied van natuur, educatie, recreatie en toerisme of zorg. Ook thema’s als duurzaamheid, klimaat en energietransitie bieden kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Lopende pilotprojecten

Momenteel zijn we met drie pilotprojecten druk aan het experimenteren.

Pilot Rood-voor-rood: bouw van een woning met een grotere inhoud

Binnen deze pilot bieden we mogelijkheden voor de bouw van een woning met een grotere inhoud dan op basis van het huidige beleid is toegestaan. In ruil voor deze ruimere bouwmogelijkheden wordt op een tweetal locaties voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.

Om te kunnen bepalen wat een passende oppervlakte is om te slopen als tegenprestatie, zijn we bezig met de ontwikkeling van een zogenoemde sloopbonusregeling. De gedachte is om de economische meerwaarde, in dit geval een grotere woning, in overeenstemming te brengen met de financiële tegenprestatie; de sloopkosten.

Pilot Duurzame bedrijfsverplaatsing van een boomteeltbedrijf

Centraal in deze pilot staat de bedrijfsverplaatsing van een boomteeltbedrijf naar een  toekomstbestendige locatie. Zo kan het bedrijf verder ontwikkelen en uitbreiden. De nieuwe locatie betreft een vervallen VAB-locatie die op een eerder moment welliswaar is omgezet naar een woonbestemming maar nog diverse oude opstallen bezit. In de directe omgeving zijn de gronden van het boomteeltbedrijf gelegen. Met de bedrijfsverplaatsing wordt de agrarische functie hier weer teruggebracht.

In ruil wordt de huidige bedrijfslocatie en ook het naastgelegen voormalige agrarisch bedrijf omgezet naar ‘Wonen’. Deze bestemmingswijziging is, gelet op de omgeving, het meest gepast. De overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Omdat de verplaatsing naar een meer duurzame toekomstgerichte locatie centraal staat, onderzoeken we samen met de betrokkenen hoe duurzaamheid zo goed mogelijk in de bedrijfshuisvesting en ook de bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd. Op deze wijze wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd.

Pilot Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

Dit pilotproject betreft een inzending (en één van de winnaars) van de prijsvraag Brood en Spelen, uitgeschreven door het college van Rijksadviseurs. Het initiatief gaat in principe uit van de toevoeging van negen woningen voor senioren, deels in bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en deels in nieuw op te richten bebouwing.

In ruil hiervoor wordt een voormalige bedrijfsbebouwing elders gesloopt  (wel zo veel mogelijk in de directe omgeving, om meerwaarde voor dit gebied te creëren). Ook hier is het idee om een sloopbonusregeling zoals genoemd bij pilot Rood voor Rood toe te passen om tot een gepaste tegenprestatie te komen.

Naast het wonen worden op het boerenerf verschillende functies met elkaar verbonden, waaronder educatie en recreatie. Het erf met moestuin, fruitboomgaard en dierenweide wordt voor het publiek opengesteld.

Pilot 'Asbestsanering en sloop'

U wilt uw asbestdak saneren of uw (bedrijfs-)gebouwen slopen? Hoe pakt u dit aan? En wat kost een nieuw dak eigenlijk? De gemeente Zundert neemt, als één van de zes pilotgemeenten, deel aan de provinciale pilot 'Asbestsanering en sloop'. Dit gebeurt in de vorm van Asbestschakel: een coöperatie die samenwerkt met 'dakeigenaren', overheden en lokale bedrijven. 

 

Wat doet Asbestschakel? 

  • Bij het verwijderen van een asbestdak komt veel kijken. Bedrijven die nodig zijn voor het project, moeten apart worden benaderd. In Asbestschakel komen verschillende (lokale) bedrijven uit deze keten bij elkaar. Het gaat om bedrijven voor sloop, asbestsanering, bouw of verduurzaming, maar ook financieel/fiscaal specialisten. Asbestschakel neemt op deze manier het hele proces uit handen. 
  • Via www.asbestschakel.nl kan, met behulp van een rekentool, worden berekend wat het kost om asbest te verwijderen. Naast de afmetingen en dakvorm, wordt gevraagd naar: de dakhelling, dakconstructie, aanwezige isolatie en de toegankelijkheid van het pand om de kosten zo goed mogelijk in beeld te brengen. Na het doorlopen van de rekentool kunt u aangeven of u een offerte wilt ontvangen en benaderd wilt worden door Asbestschakel. 
  • Via de coöperatie krijgt u een aanbod voor het totale project. Asbestschakel zorgt, vanuit haar coördinerende rol, voor de afstemming tussen de verschillende bedrijven.

 

Meer informatie

  • Kijk op www.asbestschakel.nl voor meer informatie.
  • Voor de rekentool naar www.asbestschakel.nl (onder: wat kost uw nieuwe dak?).
  • Informatiebijeenkomst op maandag 17 juni. Kom naar De Schroef (CultuurCentrum Zundert) en laat u informeren over de mogelijkheden.
  • Voor algemene informatie over asbest kijkt u op www.zundert.nl/afval/asbest.  

Pilot-idee?

Binnen het project Vitaal Buitengebied is ruimte voor enkele nieuwe pilots. Klik voor meer informatie op deze link