Bodeminformatie

Wie grond of een huis koopt, moet onderzoek doen naar eventuele bodemverontreiniging of de aanwezigheid van ondergrondse tanks op deze locatie. Is er verontreiniging, dan moet de eigenaar van de grond saneren.

Bodeminformatie

U vraagt gegevens over bodemverontreiniging op via bodemloket@omwb.nl.. Meestal doen makelaars, notarissen, milieu-adviesbureaus het verzoek om gegevens. 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zoekt de bodemgegevens op voor de gemeente. De OMWB heeft gegevens van uitgevoerde bodemonderzoeken, eventuele ondergrondse tanks en het historische bodembestand.

Ingeklapt

Bomen kappen

Staat er een boom in de weg en wilt u deze kappen? Kijk dan eerst of u een kapvergunning nodig heeft. Voor kapvergunningen binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan voor kapvergunningen hierbuiten.

Meer informatie leest u op onze webpagina over bomen kappen.

Ingeklapt

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen.
In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.


Het is het college van burgemeester en wethouders die besluiten of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Zij  laten daarbij zich adviseren door een onafhankelijke Welstandscommissie. Sinds 1 maart 2013 is het weer toegestaan bouwplannen ambtelijk te toetsen aan redelijke eisen van welstand. Hiervoor is in de Welstandsnota 2014 deel III "Ambtelijke toetsingscriteria" opgenomen. Hierdoor kunnen bepaalde bouwplannen ook ambtelijk aan "redelijk eisen van welstand" getoetst worden.

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria

Ingeklapt