Voorontwerp

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Ruyterhof Rijsbergen’ ter inzage ligt. Het voorontwerp en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via de directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0879.BPRuyterhof-vo01,  en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

Inhoud in het kort

Het plan betreft de herontwikkeling van het voormalige restaurant De Ruyterhof, gelegen aan de Hogestraat 22a te Rijsbergen, tot een appartementencomplex met 13 appartementen. 

De vigerende bestemmingsplannen ‘Bestemmingsplan Centrumgebied Rijsbergen’ en ‘Paraplubestemmingsplan woningaantallen komplannen’ staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse worden herzien.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen het plan en diens bijbehorende stukken tijdens de openingsuren inzien. Op 20 februari 2019 wordt tevens een inloopavond georganiseerd. Deze vindt plaats bij café Marktzicht, aan de Sint Bavostraat 62 in Rijsbergen. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur bent u van harte welkom. Tijdens de inloopavond zal het plan worden toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Eenieder kan gedurende de terinzagelegging een mondelinge of een schriftelijke inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden ingekomen reacties behandeld en voorgelegd aan het college. Deze zal een besluit nemen of het bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht, eventueel gewijzigd naar aanleiding van inspraakreacties. Bij een positief besluit wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen. Als de zienswijzetermijn voorbij is wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In geval van vaststelling van het bestemmingsplan komt deze nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.