Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Iedereen die moet inburgeren, moet het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hier bericht van DUO (www.inburgeren.nl) over. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U moet binnen 1 jaar het participatieverklaringstraject doorlopen hebben en de participatieverklaring ondertekenen.

Hoe kan ik deelnemen aan het participatieverklaringstraject?

De gemeente ontvangt bericht wie inburgeringsplichtig is en dus aan het participatieverklaringstraject deel moet nemen. De uitvoering ligt in handen van de Stichting Welzijn Zundert (SWZ). De gemeente laat SWZ weten wie uitgenodigd moeten worden voor deelname. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale termijn.

Inhoud van het participatieverklaringstraject

In de participatieverklaring zijn de Nederlandse kernwaarden benoemd: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Ook volgt een toelichting op de democratische rechtstaat en sociale rechten. In het traject worden verschillende workshops georganiseerd om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het traject volgt het aanbieden van de landelijke participatieverklaring (in het Nederlands) ter ondertekening.

Verschil tussen asielstatushouder en huwelijksmigrant

Voor de bekostiging van de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor asielmigranten maakt de gemeente gebruik van de gelden voor de maatschappelijke begeleiding. Inburgeringsplichtigen die geen asielmigrant zijn, komen niet in aanmerking voor maatschappelijke begeleiding. Zij betalen zelf het traject rond de participatieverklaring aan de gemeente. De kosten hiervan zijn vastgesteld op een standaardbedrag van € 150,-. Indien een lening van DUO is afgesloten, stuurt de gemeente de factuur naar DUO. De factuur moet door de inburgeraar worden voorzien van zijn handtekening. DUO betaalt vervolgens de kosten van € 150,- van het participatieverklaringstraject rechtstreeks aan de gemeente.

Registratie

Na ondertekening registreert de gemeente bij DUO dat de het traject is afgesloten. Indien een inburgeringsplichtige weigert te tekenen, meldt de gemeente dit aan DUO. Hierbij wordt een reden vermeld. DUO kan een boete opleggen. Het niet tekenen van de verklaring kan er toe leiden dat de inburgeraar het inburgeringsexamen niet kan afronden.