Nieuwe aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen het hele jaar hun interesse voor deelname aan de overeenkomst kenbaar maken. Wanneer nieuwe aanbieders aangetoond hebben te voldoen aan de gestelde eisen en criteria, kunnen zij per 1 januari van het volgende kalenderjaar de overeenkomst aangaan.

Vragen of aanmeldingen kunt u sturen naar de contractmanagers via huishoudelijkeondersteuning@gmail.com

Gecontracteerde aanbieders

De diverse documenten (zoals de resultaatovereenkomst, werkafsprakenboek e.d.) zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Werkafsprakenboek Huishoudelijke ondersteuning’.

Fysieke overlegtafels

Gedurende het jaar worden diverse fysieke overlegtafels gehouden, waaraan gecontracteerde aanbieders deelnemen. Hiervoor is een convenant getekend, waarin de spelregels van de overlegtafels zijn vastgelegd. De agenda’s en verslagen van de overlegtafels worden in het afgeschermde gedeelte gepubliceerd.