Bezwaar indienen

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. U dient een bezwaarschrift schriftelijk in bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Vervolgens krijgt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

Behandeling

Een onafhankelijke commissie behandelt uw bezwaar. Die commissie brengt ook advies uit aan de gemeente. Het kan gebeuren dat u gevraagd wordt uw bezwaar mondeling toe te lichten.

De gemeente neemt binnen 12 weken, na afloop van de bezwaartermijn, een beslissing. Lukt dat niet tijdig, dan ontvangt u hierover een brief. Het is toegestaan de periode van 12 weken eenmalig te verlengen met 6 weken.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Klacht over dienstverlening

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Als uw mondelinge klacht tot uw tevredenheid wordt opgelost, hoeft u verder geen formele procedure te volgen. Is dit niet het geval of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u een brief schrijven. Het kan handig zijn als u kopie├źn van brieven of documenten bijsluit.

U stuurt uw klacht naar:

Gemeente Zundert
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10001
4880 GA Zundert

of
gemeente@zundert.nl

Wet dwangsom en beroep bij het niet tijdig beslissen

De wet Dwangsom en Beroep regelt dat belanghebbenden een rechtsmiddel krijgen tegen te trage besluitvorming van de overheid.

Wanneer de burger een aanvraag/bezwaarschrift indient en de gemeente niet tijdig beslist, wordt de beslistermijn overschreden. De burger kan het college dan een brief sturen of een formulier ingebrekestelling (PDF, 97 kb)  waarmee hij de gemeente in gebreke stelt. De gemeente heeft dan nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dan niet, dan verbindt de wet daaraan twee nieuwe gevolgen:  

  1. Dwangsom: de belanghebbende heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Deze dwangsom begint met 23 euro per dag en kan oplopen tot een maximum van 45 euro per dag, met een totaalmaximum van 1442 euro.  

  2. De belanghebbende kan direct beroep instellen. Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Klachten en bezwaar inzake Jeugd

De gemeente heeft binnen de Jeugdwet de taak voorzieningen te bieden aan kinderen en gezinnen die tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig hebben. De gemeente maakt, om deze taak goed te kunnen verrichten, gebruik van jeugdprofessionals die bij de kinderen en gezinnen thuis komen en met hen en zorgaanbieders, te bespreken wat een oplossing zou kunnen zijn voor de geconstateerde problemen. De gemeente gaat er van uit dat dit goed verloopt, maar er zijn gevallen denkbaar dat dit niet het geval is.

Bezwaar/beroep

Als de gemeente een besluit neemt over de door u aangevraagde zorg en u bent het er niet mee eens (omdat u bijvoorbeeld een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend dan dat u had gevraagd), dan kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Dat kunt u schriftelijk doen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten aan de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften waarna een besluit op uw bezwaar wordt genomen. Bent u het er nog niet mee eens dan kunt in beroep bij de rechtbank en eventueel nog in hoger beroep.

Klachten

U of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. U vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen. U kunt schriftelijk een klacht indienen. Indien u dit lastig vindt, kunt u contact opnemen met de gemeente, waarna de klacht in gezamenlijk overleg op schrift kan worden gesteld. Na ontvangst van uw klacht wordt er contact met u opgenomen om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, wordt uw klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze van de gemeente onafhankelijke commissie bestaat uit een aantal leden waaronder juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen die uw klacht in behandeling nemen, met inachtneming van de privacyregels. De commissie nodigt u uit om uw klacht mondeling toe te lichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht.

De gemeente vindt het oordeel van de Klachtencommissie Jeugd belangrijk omdat zij met een onafhankelijke, maar deskundige blik het handelen van de gemeente bekijkt. De uitkomsten van de klachtenprocedure worden dan ook door de gemeente zeer serieus genomen, en als dat nodig is zal zij maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van procedures, het wijzen van jeugdprofessionals op hun handelen of door in overleg te gaan met jeugdzorgaanbieders. De Klachtencommissie Jeugd werkt ook voor andere gemeenten in West-Brabant.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de gemeente Zundert: 076-599 5600.