Helpdesk stikstof en Natura 2000

Iedereen met vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid van het kabinet of het aanvragen van een vergunning kan terecht bij de helpdesk van Bij12. De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, agrariërs en ondernemers. Op de website van de helpdesk vindt u veel gestelde vragen en antwoorden, een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen, informatie over AERIUS Calculator en een contactformulier.

Plannen kabinet voor aanpak stikstof (4 oktober 2019)

Het kabinet heeft op vrijdag 4 oktober een reactie gegeven op de eerste adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘commissie Remkes’) over de aanpak van stikstof. Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Tegelijkertijd krijgen gemeenten en provincies meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten.

Plannen kabinet voor aanpak stikstof (13 november 2019)

Op woensdag 13 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de stikstofproblematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen.

Dit pakket maatregelen biedt ruimte om de vergunningverlening voor de bouw van circa 75.000 woningen volgend jaar mogelijk te maken en gaat ook naar infrastructurele projecten. Voor maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van deze activiteiten te compenseren, wordt een bedrag van 250 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de 500 miljoen euro die wordt gereserveerd bij de najaarsnota voor stikstofmaatregelen.

Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners om tot stikstofoplossingen te komen voor andere sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het rijk met een nieuw pakket, met als ambitie het mogelijk maken van een generieke drempelwaarde. Ook werkt het kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding hoefden te doen en geen vergunning aan hoefden te vragen.

Provinciebestuur presenteert Brabantse aanpak stikstof (6 december 2019)

Met de Brabantse aanpak wil het provinciebestuur een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen. Tegelijkertijd willen Gedeputeerde Staten ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraag om een nieuwe balans.

Gedeputeerde Staten zetten in op een ambitieuze gebiedsgerichte aanpak en generieke maatregelen. De Beleidsregel natuurbescherming, basis voor de vergunningverlening, wordt aangepast en in belangrijke mate in lijn gebracht met de landelijke afspraken. Het Brabantse veehouderijbeleid wordt doorgezet, waarbij termijnen worden aangepast. Voor de toepassing van innovatieve stalsystemen wordt samen met partners een nader uitwerkingsplan gemaakt.  

Op 13 december kreeg de Brabantse stikstofaanpak geen steun van een meerderheid van Provinciale Staten. Daarmee is bovenstaande aanpak niet van kracht.

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast (10 december 2019)

Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Friesland. Met eenduidige regels trekken Rijk en Provincies samen op om stikstofdepositie in onze natuur terug te dringen en zoveel mogelijk ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken. Op donderdag 12 december zijn de nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Vrijdag 13 december traden deze in werking met uitzondering van extern salderen met bedrijven met dier- en fosfaatrechten. Dit wordt mogelijk na vaststelling van de landelijke wetgeving, naar verwachting rond 1 februari 2020.

Vergunningverlening

Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie of de zogenoemde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Deze toets biedt slechts voor een beperkt deel van de projecten een oplossing. Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets.

Voor 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe stikstof systematiek, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet. Voorwaarde is wel dat het natuurherstel sneller gaat dan tot nu toe het geval is. Het kabinet vraagt de Raad van State om advies welke maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren.

Provincie pakt stilgevallen vergunningverlening snel op

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op dinsdag 8 oktober de beleidsregel vastgesteld die vergunningverlening mogelijk maakt op basis van de uitgangspunten van het kabinet. Het gaat dan onder andere om het toepassen van in- en extern salderen.

Landbouw

Het kabinet heeft aangekondigd om in de omgeving van Natura 2000-gebieden bronnen van stikstofuitstoot weg te nemen. Dit gaat het kabinet doen door boeren die dat willen, te helpen om op een goede een verantwoorde manier te stoppen. Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt.

Voor varkenshouders wordt dit najaar een subsidieregeling bekendgemaakt, waarvoor €180,- miljoen beschikbaar is. Dit is een subsidieregeling voor varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in veedichte gebieden en die willen stoppen met het bedrijf.

Gevolgen voor de gemeente Zundert

Net als in de rest van Nederland, heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor de gemeente Zundert. Na de uitspraak van de Raad van State hebben wij onderzocht hoe wij hier in de gemeente Zundert gevolg aan kunnen geven. Helaas kunnen wij op dit moment niet anders dam invulling geven aan de gevolgen van de uitspraak. Dat betekent dat bij het indienen van een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wij om een nadere onderbouwing zullen vragen, waaruit moet blijken dat uw project niet leidt tot een effect op de Natura 2000-gebieden. Om dit aan te tonen kunt u gebruik maken van de AERIUS-calculator.

Evenementen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag evenementenvergunning. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om de Wnb-vergunning aan te vragen bij de provincie. Dit geldt ook voor meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit voor het wijzigen van een bedrijfsactiviteit. Ook in dat geval moet de melder apart een eventuele Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Een passende beoordeling gaat in deze situatie altijd gepaard met een m.e.r.-procedure. Bij elk nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of er significante negatieve effecten optreden.

Infrastructurele werken

Bij nieuwe infrastructurele werken moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de depositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal er een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd of kan de ADC-toets worden doorlopen indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen

Bij nieuwe aanvragen die ingediend worden, wordt beoordeeld of het aspect stikstofdepositie en daarmee de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Dit is dus afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit en de ligging ten opzichte van een Natura 2000-gebied.

Tot slot

De uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent niet per definitie dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Wel leidt dit mogelijk tot langere doorlooptijden. Dit vinden wij vervelend voor initiatiefnemers die aan de slag willen. De uitspraak van de Raad van State is bindend en de gemeente Zundert dient hier, net als alle overheden in Nederland, gevolg aan te geven.