We gaan in Zundert van het aardgas af

Het klimaat verandert overal en Nederland is geen uitzondering. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, gaan we in heel Nederland van het aardgas af.

 

De Transitievisie Warmte: een strategie om van het aardgas af te gaan

Ook wij bereiden ons voor om van het aardgas af te gaan. Net als andere gemeenten bekijken we hoe onze wijken van het aardgas af kunnen. Deze routekaart moet eind 2021 klaar zijn. Dit heet de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad stelt de visie vast, in het najaar van 2021.

In de TVW kijken we naar de beste duurzame alternatieven voor aardgas. Ook wordt er vastgelegd welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Eind 2021 besluiten wij óf er en welke wijken voor 2030 van het aardgas af gaan. Wij kunnen er ook voor kiezen om tot 2030 geen wijken van het aardgas af te halen.. Onder het kopje ‘Hoe ziet de Zundertse aanpak eruit?’ staat een uitgebreide uitleg over het Zundertse proces om aardgasvrij te worden.

Tot slot wordt er in de TVW in grote lijnen beschreven hoe de visie wordt uitgevoerd en welke stappen moeten worden gezet. Na het vaststellen van de visie maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een wijkuitvoeringsplan (WUP). Meer informatie over hoe heel Nederland in 2050 van het aardgas af gaat, vindt u op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Ingeklapt

Praat mee over een aardgasvrij Zundert!

In de Transitievisie Warmte (TVW) staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook staat hierin wat het beste alternatief is voor aardgas in de wijk waar Zundert het eerst mee aan de slag gaat. Met het vaststellen van de visie, eind 2021, wordt dit bekend. Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn.

Tijdens dit traject kunt u uiteraard meedenken en meepraten. Onderstaande vindt u in het kort de momenten waarop u mee kunt praten over de TVW. Alle momenten kondigen wij ook afzonderlijk aan via de Zundertse Bode, sociale media én de nieuwsbrief en het Regionaal Energieloket.

 

 • 10 maart - 5 april: online enquête: van 10 maart tot en met 5 april kunt u de online enquête invullen. Hierin wordt u een aantal vragen gesteld over de warmtetransitie. In hoeverre u op de hoogte bent van de warmtetransitie en wat u belangrijk vindt in de overgang naar duurzame energie? Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? Dit kunt u ons laten weten door de enquête in te vullen.
 • Half april: (online) inwonersavond. Tijdens de digitale inwonersavond gaan we in op de resultaten van de enquête en voeren we verdiepende gesprekken over uw voorkeuren en zorgen rondom de warmtetransitie.
 • Juni / juli: tweede (online) inwonersavond. Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over de TVW 0.5 versie. Wat vindt u van het afwegingskader en de wijkprioritering? U wordt meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en krijgt uiteraard de ruimte om feedback te geven en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst voor inwoners wordt ook al naar de vervolgstappen gekeken. Op welke manier willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij de wijkuitvoeringsplannen?
Ingeklapt

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Met wie maakt Zundert de routekaart om van het aardgas af te gaan?

Ons DNA in Zundert is groen, gedreven en gemeenschapszin. Een route om van het aardgas af te gaan, maken we dan ook samen met de gemeenschap. In onze aanpak om tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen, zien we drie belangrijke groepen:

 

Het begeleidingsteam

De contouren van de TVW bepaalt de gemeente samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen vormen – samen met de gemeente – het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam komt tijdens het hele traject vier keer samen. Op dit moment bestaat het begeleidingsteam uit:

 • WindCent;
 • Thuisvester;
 • Enexis;
 • Gemeente Zundert.

Onze inwoners

Tijdens het traject is uw input enorm belangrijk. Via een enquête en twee inwonersavonden vragen we u mee te denken over hoe we in Zundert het beste van het aardgas af kunnen. Wat zijn belangrijke voorwaarden? Waar ziet u kansen en waar zitten uw zorgen? In de afwegingen die Zundert moet maken, is maatschappelijke acceptatie minstens zo belangrijk als een technische analyse.

De gemeenteraad en het college

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die de TVW van Zundert vaststelt. De gemeenteraad en het college worden tijdens het traject worden op verschillende momenten meegenomen. Net als aan het begeleidingsteam en u als inwoners, wordt de gemeenteraad gevraagd hoe zij aankijken tegen van het aardgas afgaan en wat zij hierin belangrijk vinden. Uiteindelijk is het de taak van de gemeenteraad de TVW eind 2021 vast te stellen.  

In drie stappen naar een aardgasvrije aanpak

Hieronder beschrijven we de 3 stappen hoe we in Zundert tot een aardgasvrije aanpak komen:

 • Stap 1: januari t/m maart: verkennen;
 • Stap 2: maart t/m mei: verdiepen;
 • Stap 3: juni t/m oktober: vaststellen.

 

Stap 1: verkennen

In deze fase maken we een technische analyse van Zundert. Wat voor soorten huizen staan er in de gemeente? Hoe worden deze momenteel verwarmt? Welke duurzame warmtebronnen zijn er beschikbaar en wat is de potentie hiervan? Naast een technische analyse, vragen we ook hoe u als inwoner van Zundert aankijkt tegen de warmtetransitie. In een online enquête vragen we u in hoeverre u op de hoogte bent van de TVW en wat u in de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? De enquête loopt van begin maart tot begin april en zal onder andere te vinden zijn op deze pagina.

 

Stap 2: verdiepen

Nu we de relevante informatie op tafel hebben, is het tijd voor verdieping. Dit doen we met drie groepen betrokkenen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad van Zundert en natuurlijk u als inwoner. In drie aparte (online) bijeenkomsten kijken we naar de informatie die is opgehaald in fase 1. De bijeenkomst met inwoners vindt halverwege april plaats. Meer informatie over deze bijeenkomst en een aanmeldformulier vindt u begin maart op deze pagina.

Het resultaat van deze fase? Een TVW 0.5 versie, inclusief een afwegingskader met de voor Zundert belangrijkstee uitgangspunten in de warmtetransitie. Op basis van deze uitgangspunten staat er in de TVW 0.5 versie ook een wijkvolgorde. Met deze wijkvolgorde geeft de gemeente aan in welke wijk ze als eerste aan de slag gaat met het duurzaam verwarmen van huizen.

 

Stap 3: vaststellen

In deze fase leggen we de TVW 0.5 voor aan dezelfde drie betrokken groepen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad en inwoners. Wat vinden deze groepen van de wijkvolgorde en de afwegingen waarop deze volgorde is gebaseerd? Betrokkenen worden in drie aparte bijeenkomsten meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en krijgen de ruimte om feedback te delen en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst voor inwoners wordt ook al naar de vervolgstappen gekeken. Hoe willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij de uitvoeringsplannen?

De bijeenkomst voor inwoners zal in juni of juli plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u t.z.t. op deze website. In de maanden augustus – oktober wordt feedback van de betrokken doelgroepen verwerkt en ligt er eind 2021 een definitieve TVW, die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Ingeklapt

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het gehele proces? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeente Zundert. Aankondigingen van enquêtes en bijeenkomsten worden via deze nieuwsbrief naar inwoners verstuurd.

Ingeklapt

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de Transitievisie Warmte (TVW) en route naar een aardgasvrije gemeente.

 

Waarom moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn?

Het klimaat verandert overal, ook in Nederland. Dit is ook de voornaamste reden waarom Nederland het Klimaatakkoord (Parijs Akkoord) in 2015 ondertekende. Het Klimaatakkoord heeft als belangrijkste doel de CO2-uitstoot te verminderen. Om deze reden moet Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten.

Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, gaan we van het aardgas af.

 

Waarom een Transitievisie Warmte?

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welke wijk, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

 

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van te koken op gas, elektrisch koken. En kunt u verwarmen met een elektrische warmtepomp of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. De eerste stap blijft natuurlijk altijd isoleren, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

 

Hoe gaan we in Zundert van het aardgas af?

De gemeente Zundert gaat stap voor stap van het aardgas af. Eerste stap is het opstellen van de TVW. Daarna wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan. In Zundert kijken we goed naar de term ‘wijken’. Zundert kent vijf kernen. Deze kernen zijn geografisch niet geheel gelijk aan de officiële wijken geregistreerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste technische analyse voor de TVW wordt gedaan op basis van officiële CBS-data. In de uiteindelijk TVW en met name het wijkuitvoeringsplan wordt goed gekeken of deze wijkenindeling, of een kernen-aanpak het beste werkt.

 

Wat kan ik nu al zelf doen? / Wat als ik al voor 2030 van het gas af wil?

Ondanks dat de TVW pas eind 2021 klaar is, en de gemeente daarna aan de slag gaat met het wijkuitvoeringsplan, hoeft u zelf niet stil te zitten! Een makkelijke manier om dit te doen, is door te beginnen met isoleren. Door beter te isoleren, kunt u uw gasverbruik nu al verlagen. En minder verbruik, betekent ook minder energiekosten. Isoleren is een eenvoudige stap waar u dus direct de vruchten van plukt! Wilt u meer lezen over hoe u nu al aan de slag kunt gaan met isoleren? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket.

 

Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn huis/bedrijf?

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

 

Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn woning/bedrijf?

Het uitgangspunt van de gemeente Zundert is dat de overgang van fossiele naar duurzame warmtebronnen kostenneutraal verloopt. Dit betekent dat u niet meer gaat betalen dan u voorheen deed. Een deel van de aanpassingen aan woningen zal zich terugverdienen, een ander deel niet. Rijksoverheid is bezig met het bedenken van nieuwe financieringsconstructies. Zodra hier meer over bekend, wordt deze informatie met u gedeeld.

 

Ben ik verplicht mijn huis en/of bedrijf aardgasvrij te maken?

Voorlopig bent u – als eigenaar - vrij om te kiezen welk duurzaam alternatief het beste bij u past en op welke termijn u overstapt naar het duurzaam verwarmen van uw huis. De gemeente mag uw woning niet zomaar aanpassen. Als u huurder bent, ligt deze beslissing bij uw verhuurder of loopt dit via de woningcorporatie. Uiteindelijk heeft Nederland wel als doel om in 2050 van het aardgas af te gaan, wat betekent dat er op een bepaald moment geen aardgas zal worden geleverd. Een nadeel aan niet meedoen met de veranderingen in uw wijk, of gemeente, is dat u achteraf vaak geen aanspraak meer kunt maken op collectieve aankoopacties van de gemeente.     

 

Wanneer kan de gemeente daadwerkelijk stoppen met de toelevering van aardgas?

In het Klimaatakkoord staat de volgende passage: “De gemeente bepaalt in samenspraak met de betrokken stakeholders op welke datum daadwerkelijk de toelevering van aardgas wordt beëindigd en legt dit vast in het uitvoeringsplan op wijkniveau. Bij het vaststellen van de termijn worden gemeenten geacht zorgvuldig rekening te houden met in ieder geval voldoende tijd benodigd voor investeringsplannen van onder andere netbeheerders en gebouweigenaren, waaronder woningcorporaties en relevante instellingen, maar uiterlijk 8 jaar voor de einddatum van het aardgas. Uiterlijk in 2022 wordt – onder andere op basis van ervaringen in het Programma Aardgasvrije Wijken – bepaald of 8 jaar inderdaad de beste termijn is”.

De 8–jaarstermijn uit het Klimaatakkoord is bedoeld als een redelijke termijn. Het gaat daarbij om een redelijke termijn:

 • Tussen het moment van vastlegging van de einddatum voor het aardgas in de wijk in het gemeentelijke uitvoeringsplan op wijkniveau en het moment van daadwerkelijk beëindiging van de levering van aardgas in de wijk;
 • Waarbij de termijn redelijk moet zijn gegeven de omstandigheden in de betreffende wijk, dat wil zeggen:
  • Betrokkenen voldoende tijd biedt om zich voor te bereiden op de andere energievoorziening;
  • Ruimte biedt voor het mee koppelen met andere opgaven in de wijk binnen de gekozen termijn, bijvoorbeeld groot onderhoud door de woningcorporatie of het vervangen van de riolering in de wijk, 
 • Niet langer is dan 8 jaar,
 • En die door de gemeente in samenspraak met de andere betrokken partijen wordt bepaald, zoals gebouweigenaren en netbeheerders.

 

Waar kan ik meer lezen over aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte?

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Op de website van HIER opgewekt vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Ingeklapt