Op de hoogte blijven

Binnen onze gemeente speelt veel op het gebied van duurzaamheid. Om belanghebbenden en geïnteresseerden hiervan op de hoogte te houden, verspreiden wij 4 keer per jaar een nieuwbrief over duurzame projecten. Er zijn nieuwsbrieven voor twee doelgroepen: inwoners en ondernemers. Hieronder kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrieven:

Position Paper Duurzaamheid

Wij hebben ambitie voor een duurzame en toekomstbestendige gemeente vastgelegd in het position paper Duurzaamheid. De ambitie is vertaald naar een lokale duurzaamheidsagenda die jaarlijks herijkt wordt. Duurzaamheid gaat de regio aan, het land, Europa, en het is zeker ook een mondiaal vraagstuk. Daarom kiest de gemeente ervoor om de duurzaamheidsagenda te baseren op de 17 internationale doelstellingen van de Verenigde Naties: de Global Goals. “Met een lokale duurzaamheidsagenda handelen we daarmee in de geest van, en dragen wij lokaal bij, aan de realisatie van de internationale doelstellingen,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer. Het doel is dat duurzaamheid binnen drie jaar een vanzelfsprekendheid is in het gemeentelijk beleid en in samenwerking met medeoverheden, bedrijfsleven, verenigingsleven en inwoners. Duurzaamheid is dan verankerd in de manier van denken en doen.

Hier leest u onze Position Paper Duurzaamheid (pdf, 723 kb) .

Duurzaamheidsagenda

In het Position Paper Duurzaamheid spraken we de Zundertse ambitie uit voor duurzaamheid. Wij willen duurzaamheid benaderen op een realistische en haalbare manier. In het Position Paper Duurzaamheid worden een aantal (voorbeeld)projecten genoemd waarin duurzaamheid een rol heeft of krijgt. Om onze duurzaamheidsambitie te ondersteunen heeft de gemeente zich aangesloten bij het programma van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG): Gemeenten4GlobalGoals.

Duurzame gebouwen

Wij vinden het belangrijk dat onze gebouwen zo duurzaam mogelijk zijn. Een goed voorbeeld is het onlangs verbouwde Raadhuis aan de Markt. Het Raadhuis heeft het zuinigste energielabel. Het is ‘van het gas af’, op het (verhoogde) dak liggen 120 zonnepanelen en er zijn alleen nog maar LED-lampen. Daarnaast zijn er extra geïsoleerde kozijnen en lage temperatuur radiatoren. Bovendien is alles gemaakt van onderhoudsvriendelijk materiaal. Het meubilair in het Raadhuis wordt na afschrijving gerecycled

Een ander goed voorbeeld is de nieuwe brandweerkazerne. Ook deze is 'van het gas af', er liggen zonnepanelen op het dak en er zijn warmtepompen aanwezig.

Het sportpark en de sporthal in Wernhout zijn ook 'van het gas af'. Door de installatie van een ondergronds warmtebuffer wordt verwarmd water onder de grond opgeslagen en omgezet in energie voor de verwarming van de ruimtes en de tap- en douchewatervoorziening.

Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert. Dit heeft gevolgen voor de omgeving, zoals meer wateroverlast en hittestress. Het gedetailleerd in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering is een eerste stap om ons land klimaatbestendig te maken. De klimaatatlas Zundert laat met behulp van kaarten zien waar een teveel aan water of hitte overlast geeft in Zundert. Het laat ook zien hoe een teveel aan water zich over Zundert verspreidt.

Klimaatambities voor de openbare ruimte

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zundert. We krijgen te maken met zeespiegelstijging, hogere temperaturen, nattere winters, extremere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente Zundert: meer wateroverlast, grondwaterproblemen en problemen met de zoetwatervoorziening.

Om de openbare ruimte van de gemeente Zundert klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, hebben wij onze klimaatambities geformuleerd. Deze ambities zijn geborgd in concrete toekomstplannen voor onze openbare ruimte, de verkeers- en vervoersstroom en het riool- en watersysteem. Bij de bepaling van onze klimaatambities, zijn gebiedspartners nauw betrokken. Deze klimaatambities worden ook gebruikt in breder verband, bijvoorbeeld in De Baronie.