Visie zonne-energie

De gemeenteraad heeft de visie zonne-energie (pdf, 1.024 kb)  vastgesteld. In deze visie staat hoe we energie op gaan wekken met zon op daken én, voor een klein deel, op de grond. Dit sluit aan op de opgave uit de Regionale Energiestrategie (RES).

Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%, als deze geleverd en geïnstalleerd worden op of bij een woning. Dit betekent dat u geen btw betaalt voor zonnepanelen op of bij uw woning, en dus ook geen btw kunt terugvragen.

Zonne-energie opwekken op daken kan vergunningsvrij: hierbij moet uw dak wel geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor zonne-energie op de grond stelden wij ook een eerste lichting open. Initiatiefnemers konden in de periode van 1 maart tot 30 april 2022 aanvragen indienen voor maximaal 9 MW. In totaal zijn er 9 verzoeken binnengekomen. Deze worden beoordeeld volgens het beoordelingskader zonne-energie. De aanvragen die het beste aansluiten bij de visie zonne-energie, worden gekozen. Hiervoor start een ruimtelijke procedure: samen met de indiener, de omgeving en andere belanghebbenden, bekijken we hoe het initiatief zo min mogelijk impact heeft op de omgeving.

Zonatlas

Op de Zonatlas-kaart kunt u zien of uw dak wel geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Is uw dak geschikt? En heeft u interesse in het aanschaffen van zonnepanelen? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket voor regionale installateurs, welke verduurzamingsmaatregelen u nog meer kunt nemen, en of er subsidies beschikbaar zijn. 

Zonnepanelen op dak

Dak wel geschikt?

Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen of -collectoren vanwege de ligging. De gemeente beschikt (nog) niet over een zonatlas. Er zijn verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met maatwerkadvies. Daarnaast moet de dakconstructie geschikt zijn voor zonnepanelen of -collectoren. Ook hier kunnen bedrijven en organisaties bij helpen.

 

Vergunning nodig?

In principe heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren op dak, met uitzondering indien uw dak behoort tot een beschermd monument. Wel gelden enkele voorwaarden voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen of -collectoren: 

 1. De panelen of collectoren moeten op een dak worden geplaatst;
 2. De panelen of collectoren moeten een geheel vormen met de installatie die nodig is voor opslaan van het water en het opwekken van elektriciteit; 
 3. Komen de panelen of komt de collector op een schuin dak, dan: 
  1. Mogen deze niet uitsteken;
  2. Deze dienen in of direct op het dakvlak te worden geplaatst;
  3. Moet de hellingshoek hetzelfde zijn als dat van het dakvlak. 
 4. Komen de panelen of collectoren op een plat dak? Dan geldt dat deze ten minste net zo ver van de rand verwijderd moeten zijn, als dat de collectoren of de panelen hoog zijn.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij: doe voor de zekerheid een vergunningcheck via de website van het omgevingsloket en lees de regels van de Rijksoverheid.

Veldopstelling

Wellicht heeft u de ruimte om panelen op de grond te plaatsen. Dan gelden er andere regels.
 

Heb ik een vergunning nodig?

Indien de bouwhoogte van de veldopstelling niet hoger is dan 1 meter en de oppervlakte niet meer dan 2 vierkante meter bedraagt, is een veldopstelling vergunningvrij. Doe voor de zekerheid een vergunningcheck bij het omgevingsloket of lees de regels van de Rijksoverheid. Indien de veldopstelling hoger is of meer vierkante meters bedraagt, wordt bekeken of het bestemmingsplan een veldopstelling toelaat. 

 

Buitengebied en bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf

Heeft u een agrarische bedrijfsbestemming (op basis van het bestemmingsplan)? Dan kunt u op uw achtererf(gebied) binnen uw bouwvlak een veldopstelling realiseren zonder vergunning, mits de veldopstelling voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Niet hoger dan twee meter;
 • Minimale afstand tot de buren is 5 meter.

Indien uw veldopstelling voldoet aan deze voorwaarden (en past binnen de regels van het bestemmingsplan), is er ook geen omgevingsvergunning nodig. 

 

Buitengebied en andere bestemming met bouwvlak

Heeft u geen agrarisch bedrijf? Maar een ander soort bedrijf in het buitengebied? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig voor een veldopstelling met een oppervlak groter dan 2 vierkante meter of een opstelling hoger dan 1 meter. Deze vergunning wordt afgegeven indien de veldopstelling: in uw eigen achtererf(gebied) wordt geplaatst, binnen uw bouwvlak, op een afstand van 5 meter van uw buren en niet hoger dan 3 meter is. Indien er geen overwegende bezwaren zijn, kan de gemeente nog afwijken van de minimale afstand tot aan uw buren.

 

Buiten je bouwvlak

Indien uw de wens heeft buiten uw bouwvlak te bouwen, is er een afweging van de gemeente nodig of van het bestemmingsplan wordt afgeweken. De gemeente Zundert stimuleert duurzame energieopwekking, maar heeft rekening te houden met belangen als: natuur, water en cultuurhistorie. Neem daarom altijd contact op met de gemeente als uw een veldopstelling buiten uw bouwvlak wenst.

 

Binnende bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom gelden verschillende bestemmingsplannen. Daarom is het aan te raden, indien de beoogde veldopstelling hoger is dan 1 meter en een grotere oppervlakte dan 2 vierkante meter, contact op te nemen met de gemeente Zundert. Samen wordt bekeken of wel of geen vergunning noodzakelijk is.