Nodig om een aanvraagformulier in te vullen

Om het aanvraagformulier in te vullen, heeft u de volgende gegevens nodig:
 

 • E-herkenning;
 • Begroting (vrijwilligersorganisaties dienen deze begroting (docx, 18 kb)  vooraf in te vullen en te uploaden bij de aanvraag).

Let op: Wilt u als vrijwilligersorganisatie een meerjarensubsidie aanvragen? Dan moet u ook een meerjarenbegroting (docx, 19 kb)  indienen.


Bij een eerste aanvraag heeft u ook nodig:

 • Oprichtingsakte;
 • Statuten;
 • Jaarverslag, indien aanwezig.


Voor het indienen van een verzoek om vaststelling heeft u de volgende gegevens nodig:


Voor subsidies tussen €10.000,- en €50.000,- (indienen vóór 1 april na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven.


Voor subsidies tussen hoger dan €50.000 (indienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven;
 • Balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
 • Controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor subsidie.

Jaarlijkse subsidie

Jaarlijkse subsidie is bedoeld voor jaarlijks terugkerende activiteiten. De subsidie voor 2024 moet vóór 1 september 2023 aangevraagd worden.

Eenmalige subsidie

Eenmalige subsidie is een subsidie bedoeld voor eenmalige activiteiten, die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Deze subsidie dient minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteiten te worden aangevraagd.

Hier vindt u het aanvraagformulier eenmalige subsidie.

Contact

Ramona Kuiper
Bereikbaar op maandag t/m donderdag via:

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Subsidieplafonds 2022

In de vergadering van 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2022 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2021
Sociale basis bevorderen - professioneel € 582.395
Investeren in de toekomst - professioneel € 583.745
Samen aan de slag voor bestaanszekerheid - professioneel € 97.081
Ondersteuning eenvoudig en dichtbij - professioneel € 287.799
Cultuur, kunst en vrijetijdseconomie - professioneel € 88.207
Vrijwilligersorganisaties € 181.456
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst.

Subsidies voor vrijwilligersorganisaties worden naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

De aanvragen voor een jaarlijkse subsidie worden beoordeeld op grond van de kwalitatieve criteria zoals opgenomen in artikel 3.1 van de Nadere Regels subsidies gemeente Zundert.

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders.

Subsidieplafonds 2023

In de vergadering van 9 november 2022 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2022 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2021
Sociale basis bevorderen - professioneel € 621.059
Investeren in de toekomst - professioneel € 591.162
Samen aan de slag voor bestaanszekerheid - professioneel € 109.210
Ondersteuning eenvoudig en dichtbij - professioneel € 304.923
Cultuur, kunst en vrijetijdseconomie - professioneel € 89.427
Vrijwilligersorganisaties € 179.956
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst.

Subsidies voor vrijwilligersorganisaties worden naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

De aanvragen voor een jaarlijkse subsidie worden beoordeeld op grond van de kwalitatieve criteria zoals opgenomen in artikel 3.1 van de Nadere Regels subsidies gemeente Zundert.

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders.

Subsidie ondernemers

De provinciale subsidieregeling Ecnomie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. MKB-ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor projecten gericht op versterken van de smart industry. Dit is met name interessant voor ondernemingen in de sectoren: logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Meer informatie is te vinden op de webstie van de Regio West-Brabant.