Nodig om een aanvraagformulier in te vullen

Om het aanvraagformulier in te vullen, heeft u de volgende gegevens nodig:
 

 • E-herkenning;
 • Begroting (vrijwilligersorganisaties dienen deze begroting vooraf in te vullen en te uploaden bij de aanvraag).

Let op: Wilt u als vrijwilligersorganisatie een meerjarensubsidie aanvragen? Dan moet u ook een meerjarenbegroting indienen.


Bij een eerste aanvraag heeft u ook nodig:

 • Oprichtingsakte;
 • Statuten;
 • Jaarverslag, indien aanwezig.


Voor het indienen van een verzoek om vaststelling heeft u de volgende gegevens nodig:


Voor subsidies tussen €10.000,- en €50.000,- (indienen vóór 1 april na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven.


Voor subsidies tussen hoger dan €50.000 (indienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven;
 • Balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
 • Controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor subsidie.

Ingeklapt

Jaarlijkse subsidie

Jaarlijkse subsidie is bedoeld voor jaarlijks terugkerende activiteiten. De subsidie voor 2022 dient vóór 1 september 2021 te worden aangevraagd.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor subsidie 2022.

Ingeklapt

Eenmalige subsidie

Eenmalige subsidie is een subsidie bedoeld voor eenmalige activiteiten, die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Deze subsidie dient minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteiten te worden aangevraagd.

Hier vindt u het aanvraagformulier eenmalige subsidie.

Ingeklapt

Contact

Ramona Kuiper
Bereikbaar op maandag t/m donderdag via:

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Ingeklapt

Subsidieplafonds 2021

In de vergadering van 10 november 2020 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2021 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2021
Sociale basis bevorderen - professioneel € 557.557
Investeren in de toekomst - professioneel € 576.141
Samen aan de slag voor bestaanszekerheid - professioneel € 90.000
Ondersteuning eenvoudig en dichtbij - professioneel € 282.155
Cultuur, kunst en vrijetijdseconomie - professioneel € 114.237
Vrijwilligersorganisaties € 171.456
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

Ingeklapt

Subsidie ondernemers

De provinciale subsidieregeling Ecnomie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. MKB-ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor projecten gericht op versterken van de smart industry. Dit is met name interessant voor ondernemingen in de sectoren: logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Meer informatie is te vinden op de webstie van de Regio West-Brabant.

Ingeklapt