Amendement
Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen. Over amendementen wordt altijd gestemd. Dit gebeurt voordat het raadsbesluit in stemming wordt gebracht.

APV
Deze afkorting staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Een APV is de belangrijkste lokale verordening. Hierin staan geboden en verboden waar iedereen in het dorp die er woont, werkt of een bezoek brengt, zich aan te houden heeft.

B&W
Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verkort B&W genoemd. Zij vormen het dagelijks bestuur van het dorp.

Begroting
Jaarlijks wordt voorafgaand aan het komend jaar een begroting opgesteld. De raad stelt de begroting vast. In een begroting staan alle zaken en het benodigde geld tot in detail omschreven. De fractievoorzitters spreken de Algemene Beschouwingen uit. Populair gezegd zijn dat hun “wensenlijstjes”: de speerpunten voor het komende begrotingsjaar.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geldt voor een bepaald gebied binnen de grenzen van de gemeente. In een bestemmingsplan wordt beschreven wat voor soort bebouwing en activiteiten in het betreffende gebied zijn toegestaan.

Bestuurlijk  InformatieSysteem (BIS)
Hierin staan alle openbare bestuurlijke voorstellen met bijlagen en andere bijbehorende documenten, die worden/zijn behandeld in een van de vergaderingen. Wij gebruiken Notubiz als Bestuurlijk InformatieSysteem (BIS).

Bestuursrapportage
In deze rapportage informeert het College de Raad over de onderwerpen zoals die in de begroting zijn afgesproken. De rapportage gaat alleen over de afwijkingen die worden verwacht ten opzichte van de doelstellingen in de begroting. Het kan gaan om beleidsmatige en om financiele afwijkingen. De bestuursrapportage maakt het College tweemaal per jaar, in april en september.

Burgerinitiatieven
Onder bepaalde voorwaarden kunnen burgers een verzoek indienen om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Burgerlid
Van elke fractie kunnen leden, die bij voorkeur vermeld staan op de kieslijst, raadsleden van die fractie assisteren in De Ronde. Zij nemen als burgerlid deel aan de discussie in de De Ronde.

Fractie
Dat zijn de gekozen raadsleden van een politieke partij uit de Gemeenteraad. De commissieleden zijn formeel geen lid van een fractie maar zij nemen wel deel aan het fractieoverleg.

Ingekomen stukken
De raad ontvangt regelmatig post. Voor elke Ronde bereidt de griffie een voorstel voor ter afhandeling.

Initiatiefvoorstellen
De meeste raadsvoorstellen worden door het college voorbereid. Maar raadsleden kunnen ook uit eigen initiatief een voorstel aan de raad voorleggen: het initiatiefvoorstel.

Interpellatie
Raadsleden kunnen spoedeisende vragen stellen aan de leden van het College over zaken waar zij verantwoordelijk voor zijn. Een interpellatie gaat een stap verder dan het vragen stellen. Door een verzoek tot interpellatie in te dienen geeft een raadslid aan dat hij op een officiële manier inlichtingen vraagt aan het College in een raadsvergadering. In het reglement van orde voor de Gemeenteraad zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder een interpellatie mag worden gehouden.

Gemeentelijke belastingen
Een gemeente mag eigen belastingen heffen. Met de inkomsten betaalt zij de kosten die voortvloeien uit het onderhoud van een bepaalde zaak (hondenbelasting) of een bepaalde voorziening (onroerend-zaakbelasting).

Handboek raad- en burgerleden
Hierin zijn alle wetstechnische hulpmiddelen opgenomen, zoals verordeningen, rechtspositiebesluiten, gedragscode voor politieke ambtsdragers en introductiegids arbeidsvoorwaarden)

Moties
Tijdens raadsvergaderingen kunnen raadsleden moties (verzoeken/opdrachten aan het college) indienen.

Politiek Akkoord 2018-2022
Voor de lopende raadsperiode hebben de politieke partijen een Politiek Akkoord samengesteld.

Raadsmededelingen
Ter uitvoering van haar actieve informatieplicht aan de raad verstrekt het college raadsmededelingen.

Schriftelijke vragen en antwoorden (artikel 66 Reglement van Orde)
Op grond van artikel 66 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad hebben fracties de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college, die binnen 30 dagen moeten worden beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem.

Subsidie
Dit is een financiële gemeentelijke bijdrage die op aanvraag wordt verstrekt. Aan het krijgen van subsidie zijn voorwaarden verbonden en er wordt een tegenprestatie verwacht. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen als ze iets organiseren. 

Technische vragen en antwoorden
Ter voorbereiding op de vergaderingen kunnen raad- en burgerleden technisch, informatieve vragen stellen aan het college, die per email worden ingediend en beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem.