Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de kwaliteitsbewaking van de financiele en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In de praktijk betekent dit dat de gemeenteraad bij de voorbereiding en behandeling van de jaarrekening, kadernota, begroting en de bestuursrapportages beschikt over adviezen van deze commissie. De (concept)adviezen worden opgesteld door de loco-griffier/raadsadviseur. Dit is de secretaris van deze commissie. De wethouder Financiën en de concerncontroller zijn adviseurs van deze commissie.

Samenstelling auditcommissie

Geert Aerts (raadslid en tevens voorzitter)
Floor Vreijsen (raadslid)
André Gulden (raadslid)
Frits Brait (burgerlid)
Ad van Exsel (burgerlid)