Indienen van een burgerinitiatief

Een voorstel voor een burgerinitiatief kunt u indienen bij:

Griffie gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert

De griffie neemt het burgerinitiatief in eerste instantie in behandeling. Wanneer het voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden, behandelt de gemeenteraad het initiatief. Zij nemen hierover in de vergadering een besluit.

Voorwaarden

Een burgerinitiatief mag niet gaan over: 

  • Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;
  • Een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;
  • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • Een onderwerp waarover minder dan zes maanden voor de indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de gemeenteraad een besluit is genomen.