Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De nieuwe wet brengt bestaande wetten en regels bij elkaar die gaan over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water. Ook worden veel regels eenvoudiger.

Met de Omgevingswet komt u in één keer te weten welke regels en voorschriften gemeenten, waterschappen, provincies en de Rijksoverheid hebben voor onze leefomgeving.
De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en geldt vanaf 1 januari 2024.

Bekijk onderstaande video voor een duidelijke uitleg.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. 
U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet moedigt in zulke gevallen aan dat de omgeving bij de plannen wordt betrokken. Dit noemen we participatie.
 

Snellere afhandeling

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. 
Als uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer: 26 weken.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet?

Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat is er na 1 januari 2024 veranderd?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen in de gemeente Zundert worden per 1 januari 2024 omgevormd naar een omgevingsplan. In een omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid komen in het omgevingsplan te staan.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. 

De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1 moet u een kwaliteitsborger inschakelen.

Algemene informatie over de Wkb vindt u op de landelijke overheidswebsite Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Omgevingsvisie: hoe ziet Zundert er over 20 jaar uit?

In onze Omgevingsvisie staat hoe Zundert er in de toekomst uit moet zien. Hierbij spelen veel onderwerpen een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in Zundert. Maar, ook natuur, water, klimaat, platteland en bereikbaarheid spelen een rol. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we de initiatieven van onze inwoners.

Onze Omgevingsvisie leest u op: www.omgevingsvisiezundert.nl

Omgevingswet en bedrijven

Voor de bedrijven was de Wet milieubeheer van belang. Na vervanging door de omgevingswet gaat het niet meer over "inrichtingen met nadelige gevolgen voor het milieu", maar over "milieubelastende activiteiten". 

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels per milieubelastende activiteit en staat aangegeven in welke gevallen een vergunningplicht geldt. Dat betekent dat een bedrijf in beeld moet brengen welke activiteiten plaatsvinden en welke regels gelden per (te onderscheiden) activiteit.