Wat kunt u zelf doen?

Het meedoen aan sociale activiteiten maakt dat u sneller gewend raakt in de gemeente Zundert. Dit geldt ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u ook betrokken raakt bij de inwoners van de gemeente Zundert door mee te doen aan sport- of culturele activiteiten.

Het is prettig als iemand u kan ondersteunen in contacten met de gemeente. Dit kan een vrijwilliger of iemand uit uw sociaal netwerk zijn. Daarnaast heeft de gemeente Zundert twee professionele organisaties die cliëntenondersteuning bieden: Surplus Welzijn en VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

Inburgeringsexamen

Bij inburgeren leer je de Nederlandse taal en leer je over wonen en werken in Nederland. Het inburgeren begint op school en gaat verder in de praktijk, bijvoorbeeld met het aanvragen van een bankpas of het voeren van een gesprek bij de dokter.

 

Brief van DUO of van de gemeente

Als u een brief van DUO of van de gemeente hebt gekregen waarin staat dat u inburgeringsplichtig bent, moet u het inburgeringsexamen behalen. U kunt er het beste meteen mee beginnen, want u riskeert een boete als u niet op tijd voor het examen slaagt. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

 

Moet ik inburgeren?

Misschien hoeft u niet in te burgeren. Toch is het vaak verstandig om een inburgeringscursus te volgen. Voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse Nationaliteit moet u inburgeren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Participatieverklaring

Iedereen die moet inburgeren, moet het participatieverklaringstraject volgen. U moet binnen 1 jaar het participatieverklaringstraject doorlopen hebben en de participatieverklaring ondertekenen. De gemeente ontvangt bericht wie inburgeringsplichtig is en dus aan het participatieverklaringstraject deel moet nemen. De uitvoering ligt in handen van de Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland.

Hulp bij juridische vragen

De juridische begeleiding biedt hulp bij het verlengen van een verblijfsvergunning en bij problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zijn gescheiden als gevolg van hun vlucht, hebben recht op gezinshereniging. Ook hierin is juridische begeleiding.

Naast praktische hulp bieden we ook financiële ondersteuning. Gezinsleden laten overkomen kost in soms veel geld. Ons VluchtelingenFonds kan een financiële bijdrage leveren, bijvoorbeeld om het vliegticket te betalen.

 

Contact

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
Blaak 22, 3011 TA Rotterdam Route
010-2292362
info-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

Taalmaatjes

Taalmaatjes begeleiden statushouders met het oefenen van de Nederlandse taal en het wegwijs maken binnen de gemeente Zundert. Na een eerste kennismakingsgesprek, worden de taalmaatjes voor zes maanden aan de statushouders gekoppeld. Na deze zes maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats én er kan gekozen worden om de koppeling met zes maanden te verlengen.

Kijk voor meer informatie op de website van Surplus Welzijn Zundert of neem contact op via info@zundertvoorelkaar.nl of 076-597 22 00.

Participatieverklaring

Als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen. Hierbij is onderscheid te maken tussen asielstatushouders en huwelijksmigranten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Iedereen die moet inburgeren, moet het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hier bericht van DUO over. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U moet binnen 1 jaar het participatieverklaringstraject doorlopen hebben en de participatieverklaring ondertekenen.

 

Hoe kan ik deelnemen aan het participatieverklaringstraject?

De gemeente ontvangt bericht wie inburgeringsplichtig is en dus aan het participatieverklaringstraject deel moet nemen. De uitvoering ligt in handen van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. De gemeente laat Vluchtelingenwerk weten wie uitgenodigd moeten worden voor deelname. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale termijn.

 

Inhoud van het participatieverklaringstraject

In de participatieverklaring zijn de Nederlandse kernwaarden benoemd: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Ook volgt een toelichting op de democratische rechtstaat en sociale rechten. In het traject worden verschillende workshops georganiseerd om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het traject volgt het aanbieden van de landelijke participatieverklaring (in het Nederlands) ter ondertekening.

 

Verschil tussen asielstatushouder en huwelijksmigrant

Voor de bekostiging van de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor asielmigranten maakt de gemeente gebruik van de gelden voor de maatschappelijke begeleiding. Inburgeringsplichtigen die geen asielmigrant zijn, komen niet in aanmerking voor maatschappelijke begeleiding. Zij betalen zelf het traject rond de participatieverklaring aan de gemeente. De kosten hiervan zijn vastgesteld op een standaardbedrag van € 150,-. Indien een lening van DUO is afgesloten, stuurt de gemeente de factuur naar DUO. De factuur moet door de inburgeraar worden voorzien van zijn handtekening. DUO betaalt vervolgens de kosten van € 150,- van het participatieverklaringstraject rechtstreeks aan de gemeente.

 

Registratie

Na ondertekening registreert de gemeente bij DUO dat de het traject is afgesloten. Indien een inburgeringsplichtige weigert te tekenen, meldt de gemeente dit aan DUO. Hierbij wordt een reden vermeld. DUO kan een boete opleggen. Het niet tekenen van de verklaring kan er toe leiden dat de inburgeraar het inburgeringsexamen niet kan afronden.