Wat is participatie?

Met participatie worden belanghebbenden - bijvoorbeeld buurtbewoners - op een zo vroeg mogelijk moment betrokken bij een nieuw idee. Dat is het moment dat een idee een plan wordt.


Wie zijn dan de belanghebbenden?

Iedereen kan belanghebbenden zijn. Maar denk vooral aan: buurtgenoten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen of bestuurders van een overheid. Wie belanghebbenden zijn, hangt af van de grootte van uw plan. Ook heeft het te maken met wie er te maken krijgt met uw plan.

Stap 1: Bepaal wie u betrekt bij uw plan

Bij ieder plan is het belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wie gaat iets van dit plan merken?
 • Wie heb ik nodig om mijn plan te realiseren?


Dit zijn de mensen die te maken krijgen met uw plan. Ook zijn dit vaak partijen met specialistische kennis, zoals gemeente(n) of belangenorganisaties. Zorg dat u alle eigenaren en gebruikers in de omgeving van uw plan meeneemt in de participatie. Hoe groter (de gevolgen van) uw plan, hoe groter de kring van direct betrokkenen.

Vraag ook anderen partijen om een reactie. Dit kunnen niet direct betrokken partijen zijn, of partijen met andere specialistische kennis. Denk hierbij aan: bewonersorganisaties, ondernemers, een milieugroep of een maatschappelijke organisatie.

Bij 'Downloads' onderaan deze pagina vindt u een vragenlijst om dit scherp te krijgen.

Stap 2: Maak een participatieplan

In dit plan beschrijft u hoe u de participatie inricht. Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De keuze voor het participatieniveau met een uitleg voor deze keuze;
 • Wie de belanghebbenden zijn;
 • De activiteiten die u organiseert om het gesprek aan te gaan met belanghebbenden;
 • Hoe en wanneer belanghebbenden worden betrokken;
 • Wat u met de reacties van belanghebbenden doet;
 • Hoe u een verslag maakt van de uitvoering van het participatieplan.

U stelt een participatieplan op en voegt dit samen met de plannen voor uw idee. Dit stuurt u naar ons op. Wij beoordelen uw plan. 

 

Heeft u hulp nodig bij het maken van het participatieplan?

Kijk dan bij de 'Downloads' onderaan deze pagina voor een format. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag op weg.

Stap 3: Voer het participatieplan uit

U bent nu klaar om het participatieplan uit te voeren. Het participatieplan geeft richting. Dit betekent dat u tijdens het proces af kan wijken van het plan. Stem dit goed af met de belanghebbenden.

Deze tips helpen u op weg:

 • Start dáár waar uw plan gaat plaatsvinden.
 • Start zo vroeg mogelijk een open en actief gesprek met belanghebbenden.
 • Ben helder en duidelijk over het proces van uw plan, de rollen van betrokkenen en communicatie.
 • Stel samen vast waar het plan goed voor is, zodat deelnemers hun zorgen en kennis kunnen delen.
 • Bespreek alle informatie en meningen. Deel ze en leg ze vast.
 • Zoek naar de overeenstemming in de verschillende meningen en perspectieven die belanghebbenden hebben. Gebruik deze perspectieven om je plan te verbeteren.
 • Iedereen die belanghebbende is doet mee. Daarom is het belangrijk om naar de reactie van iedereen te luisteren. Het betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt.

Stap 4: Maak een participatieverslag

Heeft u belanghebbenden gesproken en betrokken bij uw plan? Dan maakt u een participatieverslag. Het verslag bestaat uit de volgende punten:

 • Het gekozen participatieniveau en de uitleg voor deze keuze;
 • Het participatieplan;
 • Een overzicht van de betrokken belanghebbenden;
 • De meningen en standpunten van de belanghebbenden;
 • De uitleg of en hoe u deze meningen en standpunten heeft verwerkt in uw plan;
 • Bewijs dat de belanghebbenden het verslag hebben gelezen en akkoord zijn met de inhoud.

Wij nemen het participatieverslag mee in de beoordeling van uw plan. Wij beoordelen of u het stappenplan heeft gevolgd.

 

Zienswijze en bezwaar-/beroepsprocedure

De participatie-activiteiten die u doet zijn nodig in de beginfase. Dit is voordat het college van B&W en/of gemeenteraad een besluit neemt over uw plan. Na een positief besluit volgt altijd een wettelijke zienswijze-, bezwaar- of beroepsprocedure. Dan kunnen belanghebbenden nog steeds bezwaar maken tegen een projectbesluit, omgevingsplan of een verleende vergunning.