Gemeente Zundert streeft naar:

  • een optimale beschikbaarheid van de ondergrond voor functies/ontwikkelingen in dorpskernen en het buitengebied;
  • het borgen van veiligheid in relatie tot kabels en of leidingen;
  • het beperken van de overlast voor de burger bij leidingwerkzaamheden.

Ondergronds beheer

Het belangrijkste instrument dat wordt gehanteerd om bovenstaande te bereiken is de uitgifte van vergunningen (of instemmingen bij Telecommunicatie-kabels). De behandeling van vergunningaanvragen vindt plaats bij de (element) beheerders. De medewerkers geven informatie bij de voorbereiding van vergunningaanvragen, toetsen de plannen voor de nieuwe leidingen aan de bestaande situatie en andere geplande werken en zorgen voor de vergunningverlening.

Afdeling Basisinformatie

De beoordeling van vergunningaanvragen vindt plaats in nauw overleg met de (element) beheerders van de gemeente. De toezichthouder(s) zien bij de uitvoering van vergunde werken toe op de naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Beleid kabels en leidingen

De gemeente houdt zich naast de vergunningverlening actief bezig met de ontwikkeling van het beleid rond kabels en leidingen. Hiertoe participeert zij onder meer in regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Visie ondergrondse infrastructuur

De visie op de ondergrondse infrastructuur is enerzijds gericht op het intensiever en flexibeler gebruik van de ondergrond en moet anderzijds zorgen voor minder opbrekingen. Steeds meer nieuwe ontwikkelingen doen zich voor waarbij altijd gekeken wordt naar de best passende oplossing voor nu en de langere termijn.

Aanvragen en melden van werken

Vergunning en of instemming aanvragen dient u eveneens in het portaal van MOOR aan te vragen. Verdere instructies vindt u bij aanvullende informatie op deze site.

Is deze functie voor u nog niet beschikbaar dan vraagt u de vergunning aan via het formulier Kabel of leidingwerkzaamheden

Het aan en afmelden van (uitvoerende)werkzaamheden dient u te doen door een melding te maken op MOOR, hier vindt u ook de voortgang over uw melding en heeft de mogelijkheid tot het aanleveren van aanvullende informatie.

Heeft u nog geen inlogcode dan vraagt u deze aan in dit portaal.