14 mei 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
 

Legt de Startnotitie Omgevingsthema Wonen ter bespreking voor aan de Raad

De woningmarkt is volop in beweging en zeer actueel, want de vraag naar woningen is groot. Hoe gaan we invulling geven aan die vraag? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen? Hoe kunnen mensen langer zelfstandig wonen? Dit zijn een aantal van de belangrijkste woonopgaven die terugkomen in de startnotitie voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Dit wordt besproken met de Raad. Na de zomerperiode vindt een breder participatietraject plaats met onder andere relevante marktpartijen, zorgaanbieders, woningcorporaties en dorpsraden.
 

Neemt kennis van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2023

Ieder jaar voert de gemeente een ervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van ondersteuning in het kader van de Wmo. Met dit onderzoek meten we de mate van tevredenheid met de toegankelijkheid en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners over het algemeen zeer tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening en de ondersteuning die zij ontvangen.
 

Stemt in met een subsidie van EUR 125.000 aan de Bibliotheek West-Brabant voor het herstel en versterken van het bibliotheekstelsel

De landelijke overheid heeft extra geld ter beschikking gesteld voor de toekomstbestendigheid van openbare bibliotheken. Via een tijdelijke regeling voor gemeenten kan hier budget voor worden aangevraagd. Door gebruik te maken van de tijdelijke regeling kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat een zorgplicht gelden. Dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd.
 

Geeft toestemming aan Kober kinderopvang om met De Koperakker in Rijsbergen een gebruikersovereenkomst te sluiten voor de huur van onderwijsruimte

Kober kinderopvang gaat een buitenschoolse opvang openen voor leerlingen van De Koperakker, speciaal onderwijs in Rijsbergen. Op deze manier kan er aan deze kinderen kwalitatief goede opvang worden geboden aansluitend op de pedagogisch en didactisch lijn van De Koperakker. Hierdoor wordt de ontwikkeltijd voor deze kinderen vergroot én aan de opvangvraag van ouders voldaan.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-14-mei