19 maart 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 19 maart 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

Stelt de Raad voor om de investeringsmiddelen uit de begroting 2022, voor aanpassingen van de Veldstraat, beschikbaar te stellen

De Veldstraat in Zundert is toe aan aanpassingen van het wegdek, zodat het weer in goede staat hersteld wordt. Dit is tevens het moment om te onderzoeken of en op welke manier de groenvoorziening in de straat verder vorm kan worden gegeven. Dit gaan we samen met de bewoners doen. We starten in 2024 met een participatietraject waarbij we de bewoners betrekken bij het ontwerp. Hierdoor hebben zij inspraak in hoe een toekomstbestendige veilige inrichting van hun straat wordt gerealiseerd.

Stelt aan de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Gelderdonksestraat 11 in Rijsbergen’ gewijzigd vast te stellen

De initiatiefnemer wil op de locatie Gelderdonksestraat 11 in Rijsbergen de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met bijbehorend bouwvlak wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Daarnaast wil men een deel van de agrarische bijgebouwen behouden. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure nodig. Het plan heeft ter inzage gelegen, en daar zijn geen zienswijzen op gekomen. Wel is er ambtshalve een aanpassing doorgevoerd, omdat het aantal bijgebouwen dat behouden blijft nu minder is dan aanvankelijk aangegeven. 

Stelt aan de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Assortimentstuin in Klein Zundert’ ongewijzigd vast te stellen

Het voornemen is om een groene ontmoetingsplek van de Assortimentstuin te maken. Er is input gekomen van verenigingen, inwoners en toekomstige gebruikers. Hieruit is een plan ontstaan om de tuin te voorzien van elementen en om verschillende activiteiten mogelijk te maken. Het huidige omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan) staat op deze locatie alleen extensief recreatief medegebruik toe, bebouwing is niet toegestaan. Met het voorliggend bestemmingsplan wordt dagrecreatie (waaronder ook de activiteiten van de biketuin vallen) toegestaan binnen een periode van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang. Daarnaast maakt het bestemmingsplan 150m² aan bebouwing mogelijk, voor onder meer een kiosk en schuilgelegenheden voor dieren en kleinschalige opslagruimtes. Het plan heeft ter inzage gelegen, en daar zijn geen zienswijzen op gekomen.

Stelt aan de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Tiggeltsebergstraat 41 te Rijsbergen’ gewijzigd vast te stellen

Op deze locatie is een agrarisch bedrijf gevestigd, welke niet wordt voortgezet. Het initiatief is om de bestemming om te zetten naar ‘Wonen’ en een extra woning te realiseren. Het plan bevat ook ter compensatie een stuk natuurontwikkeling aan de Turfvaart. Dit plan is onderdeel van Zundert Floreert: de aanpak om samen met bewoners en overheden te werken aan een vitaal buitengebied. Vanuit de bijbehorende gebiedsvisie Pannenhoef Oost is het plan verder vormgegeven. Het plan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ingediend. Wel heeft de provincie verzocht een kleine aanpassing aan de regels door te voeren. Deze aanpassing is goed voorstelbaar en doet geen afbreuk aan de haalbaarheid van het initiatief.

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Minnelingsebrugstraat 4 in Achtmaal’ ongewijzigd vast te stellen

Initiatiefnemer wil de bestemming omzetten van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’, en wil de gebouwen behouden. Op de locatie staan nu een langgevelboerderij, Vlaamse schuur en twee andere bijgebouwen. De bedrijfsvoering is reeds stopgezet. De langgevelboerderij is in het bestemmingsplan aangeduid met de functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’. Het plan omvat ook de landschappelijke inpassing met de aanplant van bomen en beplanting. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen op het plan ingediend.

Stemt ermee in om het wijzigingsplan ‘Luitertweg 5 in Klein Zundert’ vast te stellen als definitief ontwerp

Op deze locatie is een boomteeltbedrijf gevestigd. Men wil de agrarische activiteiten beëindigen en de exploitatie van een kleinschalig installatiebedrijf realiseren. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. De provincie heeft wel verzocht om een aantal zaken in het wijzigingsplan te laten wijzigen. Dit is gedaan, en het plan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.  

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-19-maart