27 maart 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 26 maart 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

Stelt aan de Raad voor om het addendum op de Visie Zonne-energie vast te stellen

De voorbije jaren sprak de gemeenteraad diverse keren over het thema Zonne-energie naar aanleiding van de Tranche Zonne-energie. Zo was in oktober 2023 de wens tijdens de Rondevergadering om de tranche stop te zetten. Deze boodschap werd vorige week, 19 maart 2024 herhaald. De gemeenteraad ziet tot 2030 geen ruimte voor de opwek van zonne-energie op de grond, omdat de gemeente Zundert op korte termijn zal voldoen aan de doelstellingen uit de RES 1.0 voor de periode tot 2030. Dit standpunt is nu in de addendum verwoord, en kan worden toegevoegd aan de Visie Zonne-Energie.

Stemt in met het regionale programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van de regio West-Brabant

In de regio West-Brabant werken 14 gemeenten, waaronder gemeente Zundert, samen aan kind- en gezinsbescherming. Met de uitvoering van het programmaplan realiseren we sterke lokale teams (voor 0-100) die met ondersteuning vanuit de regio werken aan veiligheid binnen gezinnen en huishoudens, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling waar mogelijk voorkomen wordt of zo vroeg mogelijk wordt gestopt en er minder beschermingsmaatregelen nodig zijn. 

Stelt het ontwerp wijzigingsplan ‘Kalmthoutsebaan 16 in Wernhout’ gewijzigd vast

De locatie is al enige jaren niet meer in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering. Initiatiefnemer wil de agrarische bedrijfsbestemming omzetten naar een woonbestemming. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen en daar is een zienswijze van de provincie op gekomen. Die zienswijze is verwerkt in het plan, en het kan nu worden vastgesteld.

Stemt in met de voortzetting van de samenwerking met het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ voor de periode 2024-2027

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers in West-Brabant. Een netwerk dat duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid biedt voor bijen en andere bestuivers. Inmiddels werken 39 partijen samen en de groep groeit nog steeds. Voor deze samenwerking is een addendum op de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met nieuwe doelen. De gemeente gaat deze samenwerking nu voor 4 jaar continueren.

Stemt in met het intrekken ‘Aanwijzing locatie ondergrondse containers Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal’

Het college van B&W heeft locaties aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers voor hoogbouw woningen. Eén van de aangewezen locaties is Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van State. Na overleg met appellant en de dorpsraad Achtmaal is een alternatieve locatie gezocht die tegemoet komt aan de bezwaren van appellant en acceptabel is voor gebruikers en omwonenden. Op deze alternatieve locatie, de parkeerplaats naast de Sint Corneliuskerk, zijn inmiddels ondergrondse containers geplaatst en in gebruik genomen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-26-maart-2024