09 juli 2024
Ons college van B&W in het Raadhuis

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 9 juli 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
 

Verleent onder voorwaarden medewerking aan het principeverzoek ‘Palmbosstraat 15a in Klein Zundert’ 

Initiatiefnemer wil het bouwvlak van vorm te veranderen voor de realisatie van extra bedrijfsbebouwing voor stalling van het machines- en werktuigenpark. Voor de vormverandering van het bouwvlak en het toevoegen van extra bedrijfsbebouwing heeft de initiatiefnemer dit principeverzoek ingediend.

 

Stelt het ‘Wijzigingsplan Luitertweg 40 in Klein Zundert’ gewijzigd vast

Op deze locatie is de agrarische activiteit gestopt. Initiatiefnemer wil op deze VAB-locatie (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) een reguliere woning plaatsen. Hiervoor moet de agrarische bestemming gewijzigd worden naar de bestemming ‘Wonen’. Het plan heeft ter inzage gelegen en hierop is 1 zienswijze binnengekomen. Hierop is het plan aangepast, en het is nu gewijzigd vastgesteld.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-9-juli