12 juni 2024
Raadhuis gemeente Zundert

Het college van B&W heeft de Zomernota 2025-2028 aangeboden aan de Raad. De Zomernota is dé opmaat voor de begroting 2025. Hierin worden strategische keuzes gemaakt voor de gemeente Zundert, haar inwoners, bedrijven en partners. Onze gemeente moet zich helaas opmaken voor structurele bezuinigingen. In de Zomernota worden hier voorstellen voor gedaan.

Wat is de Zomernota?

De Zomernota is de strategische voorbereiding voor de Begroting die in november wordt behandeld. Het is het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. De Raad behandelt de Zomernota op 3 juli in haar vergadering en stelt het daarna vast.

In de Zomernota staat wat we doen en wat we willen gaan doen. Het omvat alle wettelijke taken, alle inspanningen die we doen om besluiten en beleid uit te voeren, en de zes strategische thema’s voor de komende vier jaar. De strategische thema’s zijn:

  • Toekomstbestendig maatschappelijk voorzieningenniveau
  • Goed, gezond en veilig wonen voor iedereen
  • Vitaler buitengebied
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Optimale bereikbaarheid en mobiliteit
  • Optimale dienstverlening

 

Gemeenten moeten bezuinigen

Het Rijk gaat vanaf 2026 structureel korten op de budgetten voor gemeenten. Onze gemeente is voor 70% van de inkomsten afhankelijk van het Rijk. Bij de begroting voor 2024 was al een tekort voorzien voor de komende jaren. Toen was er het vertrouwen dat het Rijk aanvullende middelen beschikbaar zou stellen, we hebben immers meer taken gekregen vanuit het Rijk. Door de vorming van het nieuwe kabinet hebben we lang moeten wachten op duidelijkheid. Inmiddels is die duidelijkheid er nu deels: er komt geen extra budget én er wordt extra gekort wordt op de budgetten. Bovendien werd recent duidelijk dat de uitgaven voor wettelijke taken verder stijgen dan voorzien. Dit alles heeft tot gevolg dat vanaf 2026 onze financiële situatie verslechtert, net als bij vele andere gemeenten.

Dit noodzaakt ons tot het maken van keuzes. Pijnlijke keuzes die onvermijdelijk zijn om onze gemeentefinanciën gezond en stabiel te houden. In de Zomernota doet het college hier voorstellen voor.

 

Welke keuzes stelt het college voor aan de Raad?

In de Zomernota staan de keuzes die in de zes thema’s worden gemaakt. Onze keuzevrijheid is echter beperkt, want zo’n 70% van ons werk is wettelijk, en daarmee niet beïnvloedbaar.

Het college van B&W wil een financieel gezonde gemeente blijven. Dit is een voorwaarde voor alle doelstellingen die we willen realiseren. De wettelijke taken blijven we uitvoeren; en we laten onze basisvoorzieningen én onze dienstverlening in stand. Wel maken we keuzes in het ambitieniveau van de strategische thema’s. De komende twee jaar stelt het College voor om duidelijk prioriteit te geven aan de stappen om tot een nieuw IKC voor Zundert te komen, de verkeersknelpunten in onze gemeente aan te pakken en in samenwerking met het verenigingsleven en maatschappelijke voorzieningen te kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken. Met de culturele partners blijven wij op zoek gaan naar perspectief voor de toekomst.

In de Zomernota lees je per strategisch thema wat we al doen, waar we mee door willen gaan, en waarop we willen gaan bezuinigen. De Zomernota vind je op de website 'Notubiz'

We beseffen dat inwoners en ondernemers zich geraakt kunnen voelen door de voorstellen. Bezuinigingen zijn voor niemand leuk, en we weten en zien ook dat er volop activiteiten en doelen gerealiseerd worden. Onze gemeente staat bekend om haar gemeenschapszin waarin vele mensen er de schouders onder zetten. We willen inwoners en ondernemers vooral oproepen om mee te blijven doen en te denken, om samen verder te bouwen aan de gemeente Zundert.

 

Hoe nu verder?

De keuzes die nu worden voorgelegd worden vooral bepaald door wat wettelijk verplicht is, en wat niet-wettelijk verplicht is. De niet-wettelijke taken komen als eerste in aanmerking voor bezuiniging. De bezuinigingen die worden voorgesteld, zijn nog niet definitief. Op 3 juli debatteert de gemeenteraad over de Zomernota.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-maakt-zich-op-voor-cruciale-keuzes-voor-2025