11 juni 2024
Ons college van B&W in het Raadhuis

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 11 juni 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
 

Gaat een Dienstverleningsovereenkomst aan met de gemeente Breda voor de uitvoering Wet op de lijkbezorging

Heel soms zijn er bij een overlijden geen nabestaanden in beeld of willen nabestaanden de uitvaart niet verzorgen. In dat geval is een gemeente verantwoordelijk voor de uitvaart van een overleden persoon. Een uitvaart van gemeentewege heeft zich de afgelopen twee jaar in onze gemeente vier keer voorgedaan. Doordat een dergelijke uitvaart zo weinig bij ons voorkomt, maar we tegelijkertijd wel willen borgen dat een uitvaart naar tevredenheid verloopt, gaat de gemeente Zundert een overeenkomst aan met gemeente Breda die andere gemeenten hierin kan ontzorgen.

 

Stelt de voorwaarden voor de binnen- en buitensportaccommodaties en de tarieven voor de binnensportaccommodaties vast

De gemeente Zundert heeft 11 buitensportverenigingen die een accommodatie huren van de gemeente. Daarnaast maken ongeveer 15 verenigingen en de basisscholen wekelijks gebruik van de twee sporthallen en de gymzaal. Voor de sporthallen en gymzaal gelden gebruikersvoorwaarden en huurtarieven. Deze algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en tarieven zijn nu geactualiseerd. De buitensportverenigingen hebben aparte huurovereenkomsten en die staan los van dit voorstel.

 

Stelt de planning voor de uitvoering van de Visie Maatschappelijk Vastgoed vast

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. De prioritering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn door het college in maart vastgesteld. In de planning staan de werkzaamheden die in 2024 worden uitgevoerd en het bepalen van het meerjaren toekomstperspectief voor het maatschappelijk vastgoed.

 

Stelt het wijzigingsplan ‘Nieuwmoerseweg 30 in Achtmaal’ gewijzigd vast

Initiatiefnemer wil de vorm van het bouwvlak wijzigen, waarbij de grootte van het bouwvlak gelijk blijft. Op die manier is de initiatiefnemer voorbereid op toekomstige wijzigingen op het perceel voor een verbeterde bedrijfsvoering. Het plan heeft ter inzage gelegen, en daar is één reactie opgekomen van het waterschap. Het plan is aangepast en vastgesteld.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-11-juni