04 juni 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 4 juni 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
 

Stemt ermee in om wijk De Berk in Zundert aan te wijzen als eerste locatie voor een wijkuitvoeringsplan, om een aardgasvrije wijk in 2050 te realiseren

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Dit staat in het landelijke klimaatakkoord. Dit betekent onder andere dat woningen van het gas af moeten. In de gemeente Zundert willen we starten met een eerste wijk, waar we een wijkuitvoeringsplan voor gaan opstellen. Hiervoor wordt eerst een plan van aanpak opgesteld, in samenwerking met netwerkpartners en experts. Dit is medio 2025 gereed. Onderdeel van het plan van aanpak is het opstellen van een communicatie- en participatiestrategie, om inwoners te betrekken bij de planvorming.
 

Stemt in met de inzet van ‘Steunouder’ ten behoeve van de jeugdzorg

Niet alle ouders hebben iemand om zich heen om op terug te vallen, om opvoedvragen mee te bespreken, of om meer rust, tijd en ruimte voor zichzelf te ervaren. ‘Steunouder’ kan gezinnen helpen. Steunouder is georganiseerde informele steun voor gezinnen, gericht op preventie. Het is bedoeld om de veerkracht van ouders te versterken en daarmee de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Steunouder wordt uitgevoerd door een coördinator die werkzaam is binnen het sociaal domein. De coördinator is altijd een geschoold hulpverlener en zorgt voor het matchen van vraagouders met de vrijwillige steunouders.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-4-juni